Bài 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

dinh hoang an

Tìm x, y\(\in\) Z biết:

a, \(\left(2x+1\right)\times\left(4y-2\right)=-42\)

b, \(\left(x^2-13\right)\times\left(x^2-17\right)< 0\)

c, \(\left(x^2-4\right)+\left(y-3\right)=0\)


Các câu hỏi tương tự
Ngoc Nhi Tran
Xem chi tiết
adfghjkl
Xem chi tiết
Ha My
Xem chi tiết
Ha My
Xem chi tiết
Ryoji
Xem chi tiết
Linh Châu
Xem chi tiết
Ha My
Xem chi tiết
CAO Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Ha My
Xem chi tiết