títtt

phân tích đa thức thành nhân tử

a) \(P=2x^2-7x+6\)

b) \(P=2x^2-7x+3\)

c) \(P=2x^2+9x-5\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 20:14

a: \(P=2x^2-7x+6\)

\(=2x^2-4x-3x+6\)

\(=2x\left(x-2\right)-3\left(x-2\right)\)

\(=\left(x-2\right)\left(2x-3\right)\)

b: \(P=2x^2-7x+3\)

\(=2x^2-6x-x+3\)

\(=2x\left(x-3\right)-\left(x-3\right)\)

\(=\left(x-3\right)\left(2x-1\right)\)

c: \(P=2x^2+9x-5\)

\(=2x^2+10x-x-5\)

\(=2x\left(x+5\right)-\left(x+5\right)\)

\(=\left(x+5\right)\left(2x-1\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Lê Song Phương
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Hoàng Bảo Nhi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
mr khải channel
Xem chi tiết