títtt

phân tích đa thức thành nhân tử

a) \(P=-3x^3+5x\)

b) \(Q=\left(2x-1\right)+\left(x-2\right)\left(2x-1\right)\)

c) \(R=4-16x^2\)

d) \(S=36-4x^2\)

e) \(T=8x^3-1\)

f) \(Q=8-x^3\)

g) \(N=64-x^3\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 20:13

a: \(P=-3x^3+5x\)

\(=x\cdot\left(-3x^2\right)+x\cdot5\)

\(=x\left(-3x^2+5\right)\)

b: \(Q=\left(2x-1\right)+\left(x-2\right)\left(2x-1\right)\)

\(=\left(2x-1\right)\left(1+x-2\right)\)

\(=\left(2x-1\right)\left(x-1\right)\)

c: \(R=4-16x^2\)

\(=4\cdot1-4\cdot4x^2\)

\(=4\left(1-4x^2\right)\)

\(=4\left(1-2x\right)\left(1+2x\right)\)

d: \(S=36-4x^2\)

\(=4\cdot9-4\cdot x^2\)

\(=4\left(9-x^2\right)\)

\(=4\left(3-x\right)\left(3+x\right)\)

e: \(T=8x^3-1\)

\(=\left(2x\right)^3-1^3\)

\(=\left(2x-1\right)\left(4x^2+2x+1\right)\)

f: \(Q=8-x^3\)

\(=2^3-x^3\)

\(=\left(2-x\right)\left(4+2x+x^2\right)\)

g: \(N=64-x^3\)

\(=4^3-x^3\)

\(=\left(4-x\right)\left(16+4x+x^2\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Đình Lực
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Nho Dora
Xem chi tiết
giang nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Đình Lâm
Xem chi tiết