títtt

xét tính liên tục của hàm số

a) \(f\left(x\right)=3x^2-2x+4\) tại x = -2

b) \(f\left(x\right)=2x^3-3x^2+1\) tại x = 3

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 19:50

a: \(\lim\limits_{x\rightarrow-2}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\rightarrow-2}3x^2-2x+4\)

\(=3\cdot\left(-2\right)^2-2\cdot\left(-2\right)+4\)

\(=3\cdot4+4+4=20\)

\(f\left(-2\right)=3\cdot\left(-2\right)^2-2\left(-2\right)+4=20\)

=>\(\lim\limits_{x\rightarrow-2}f\left(x\right)=f\left(-2\right)\)

=>Hàm số liên tục tại x=-2

b: \(\lim\limits_{x\rightarrow3}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\rightarrow3}2x^3-3x^2+1\)

\(=2\cdot3^3-3\cdot3^2+1\)

\(=2\cdot27-27+1=27+1=28\)

\(f\left(3\right)=2\cdot3^3-3\cdot3^2+1=54-27+1=28\)

=>\(\lim\limits_{x\rightarrow3}f\left(x\right)=f\left(3\right)\)

=>Hàm số liên tục tại x=3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết