2012 SANG

\(\left(4\sqrt{8}-\sqrt{72}+5\sqrt{\dfrac{1}{2}}\right)2\sqrt{2}\)

\(\dfrac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}}+\dfrac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 21:33

a: \(\left(4\sqrt{8}-\sqrt{72}+5\sqrt{\dfrac{1}{2}}\right)\cdot2\sqrt{2}\)

\(=\left(4\cdot2\sqrt{2}-6\sqrt{2}+\dfrac{5}{\sqrt{2}}\right)\cdot2\sqrt{2}\)

\(=\left(2\sqrt{2}+\dfrac{5}{\sqrt{2}}\right)\cdot2\sqrt{2}\)

\(=2\sqrt{2}\cdot2\sqrt{2}+\dfrac{5}{\sqrt{2}}\cdot2\sqrt{2}\)

\(=8+10=18\)

b: Sửa đề:\(\dfrac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}}+\dfrac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}-\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)\)

\(=\dfrac{\sqrt{5}\left(\sqrt{5}+1\right)}{\sqrt{5}}+\dfrac{\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+1\right)}{\sqrt{3}+1}-\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)\)

\(=\sqrt{5}+1+\sqrt{3}-\sqrt{3}-\sqrt{5}\)

=1

 

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
19 tháng 11 lúc 21:44

\(\left(4\sqrt{8}-\sqrt{72}+5\sqrt{\dfrac{1}{2}}\right)2\sqrt{2}\\ =\left(8\sqrt{2}-6\sqrt{2}+5\sqrt{\dfrac{1}{2}}\right)2\sqrt{2}\\ =8.2.\sqrt{2}.\sqrt{2}-6.2.\sqrt{2}.\sqrt{2}+5.2.\sqrt{2}.\sqrt{\dfrac{1}{2}}\\ =32-24+10\\ =18\\ \dfrac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}}+\dfrac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)\\ =\dfrac{\sqrt{5}\left(\sqrt{5}+1\right)}{\sqrt{5}}+\dfrac{\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+1\right)}{\sqrt{3}}\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)\\ =\sqrt{5}+1+\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)\\ =\sqrt{5}+1+3+\sqrt{15}\\ =4+\sqrt{5}+\sqrt{15}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kim Tuyến
Xem chi tiết
Hoang Minh
Xem chi tiết
manh
Xem chi tiết
Nott mee
Xem chi tiết
Minh harry
Xem chi tiết
2012 SANG
Xem chi tiết
Frienke De Jong
Xem chi tiết
manh
Xem chi tiết
ngan kim
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)