Hương Lê

Giữ ải giúp mình câu hs này với ạ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 19:33

1: \(F\left(x\right)=x^2-2\left(m+2\right)x+6m+1\)

Đặt F(x)=0

=>\(x^2-2\left(m+2\right)x+6m+1=0\)

=>\(x^2-\left(2m+4\right)x+6m+1=0\)

\(\Delta=\left(2m+4\right)^2-4\left(6m+1\right)\)

\(=4m^2+16m+16-24m-4\)

\(=4m^2-8m+12=4\left(m^2-2m+3\right)\)

\(=4\left(m^2-2m+1+2\right)\)

\(=4\left[\left(m-1\right)^2+2\right]>0\forall m\)

=>Phương trình F(x)=0 luôn có nghiệm với mọi m

2: \(f\left(x\right)=x^2-2\left(m+2\right)x+6m+1\)

\(=\left(y+2\right)^2-2\left(m+2\right)\left(y+2\right)+6m+1\)

\(=y^2+4y+4-2y\left(m+2\right)-4\left(m+2\right)+6m+1\)

\(=y^2+y\left(4-2m-4\right)+4-4m-8+6m+1\)

\(=y^2+\left(-2m\right)\cdot y+2m-3\)

Để phương trình f(x)=0 có hai nghiệm lớn hơn 2 thì phương trình f(y)=0 có hai nghiệm lớn hơn 0

Đặt f(y)=0

=>\(y^2+\left(-2m\right)\cdot y+2m-3=0\)

\(\Delta=\left(-2m\right)^2-4\left(2m-3\right)\)

\(=4m^2-8m+12=4m^2-8m+4+8=\left(2m-2\right)^2+8>0\forall m\)

=>Phương trình f(y)=0 luôn có hai nghiệm phân biệt

Để phương trình f(y)=0 có hai nghiệm dương phân biệt thì

\(\left\{{}\begin{matrix}y_1+y_2>0\\y_1\cdot y_2>0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{-\left(-2m\right)}{1}>0\\\dfrac{2m-3}{1}>0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2m>0\\2m-3>0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}2m>0\\2m>3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow2m>3\)

=>m>3/2

Bình luận (0)
Hương Lê
6 tháng 12 2023 lúc 19:25

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hương Lê
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết
Thư Anh
Xem chi tiết
Chu Giang
Xem chi tiết
aiamni
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết