ArcherJumble

Ai làm giúp mìnhundefined câu này với ạ! Mình cảm ơn.

Nguyễn Việt Lâm
31 tháng 8 2021 lúc 15:36

\(\sqrt{a^2+3}=\sqrt{a^2+ab+bc+ca}=\sqrt{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}\le\dfrac{1}{2}\left(a+b+a+c\right)=\dfrac{1}{2}\left(2a+b+c\right)\)

Tương tự: \(\sqrt{b^2+3}\le\dfrac{1}{2}\left(a+2b+c\right)\) ; \(\sqrt{c^2+3}\le\dfrac{1}{2}\left(a+b+2c\right)\)

Cộng vế với vế:

\(VT\le\dfrac{1}{2}\left(4a+4b+4c\right)=2\left(a+b+c\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ArcherJumble
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết
ArcherJumble
Xem chi tiết