Như

giải hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|xy-10\right|=20-x^2\\xy=5+y^2\end{matrix}\right.\)

Hung nguyen
7 tháng 3 2017 lúc 10:25

Điều kiện: \(20-x^2\ge0\Leftrightarrow-2\sqrt{5}\le x\le2\sqrt{5}\)

Với \(xy-10< 0\)thì ta có

\(\left\{\begin{matrix}xy-10=x^2-20\left(1\right)\\xy=5+y^2\left(2\right)\end{matrix}\right.\)

Lấy (1) + (2) ta được

\(x^2+y^2-2xy=5\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2=5\)

\(\Leftrightarrow\left[\begin{matrix}x-y=-\sqrt{5}\\x-y=\sqrt{5}\end{matrix}\right.\)

Tới đây thì đơn giản rồi nhé. B làm phần còn lại nhé

Trường hợp còn lại thì tương tự


Các câu hỏi tương tự
Hải Anh
Xem chi tiết
Hải Anh
Xem chi tiết
Hải Anh
Xem chi tiết
Hải Anh
Xem chi tiết
Hải Anh
Xem chi tiết
Hải Anh
Xem chi tiết
Hải Anh
Xem chi tiết
Hải Anh
Xem chi tiết
Hải Anh
Xem chi tiết