Viết Mạnh Nguyễn

Có 7 bông hoa hồng 5 bông hoa đồng tiền chọn ngẫu nhiên 4 bông tính xác suất để 4 bông được chọn có đủ 2 loại

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 18:32

loading...  

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
15 tháng 3 lúc 18:41

Số phần tử của không gian mẫu: `n(Ω) = C_12^4=495`

A: "4 bông được chọn có đủ 2 loại"``

`=> overline(A)`: "4 bông được chọn không đủ 2 loại"

``

TH1: không có hoa hồng

`=> C_7^0 . C_5^4=5`

TH2: không có đồng tiền

`=> C_7^4 . C_5^0 = 35`

`=>n(overline(A))=5+35=40`

``

`=> P(A)=1-P(overline(A))=1-40/495=91/99`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ta Sagi
Xem chi tiết
Hoàng Nguyên Long
Xem chi tiết
ngân
Xem chi tiết
phamthiminhanh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Đỗ Minh Ngọc
Xem chi tiết
Lê Trí Khoa
Xem chi tiết
Giáp Văn Long
Xem chi tiết