Nhuan Ha

Cho góc x có cos x = -1/2 . tính giá trị biểu thức S= 4sin²x + 8tan²x

Huỳnh Thanh Phong
10 tháng 11 lúc 16:47

Ta có: 

\(cos^2x+sin^2x=1\Leftrightarrow sinx=\sqrt{1-cos^2x}=\sqrt{1-\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{1-\dfrac{1}{4}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\) 

\(\Leftrightarrow tanx=\dfrac{sinx}{cosx}=\dfrac{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}{-\dfrac{1}{2}}=-\sqrt{3}\) 

Ta tính được S:
\(S=4\cdot\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+8\cdot\left(-\sqrt{3}\right)^2=27\)

Bình luận (1)
Rin Huỳnh
11 tháng 11 lúc 0:01

\(4sin^2x+8tan^2x=4\left(1-cos^2x\right)+\dfrac{8sin^2x}{cos^2x}\\ =4\left(1-cos^2x\right)+\dfrac{8\left(1-cos^2x\right)}{cos^2x}=4\left[1-\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2\right]+\dfrac{8\left[1-\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2\right]}{\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2}=27\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
level max
Xem chi tiết
Mai Vũ Thị Thanh
Xem chi tiết
Thái Hưng Mai Thanh
Xem chi tiết
Trần Công Thanh Tài
Xem chi tiết
Trần Công Thanh Tài
Xem chi tiết
Thành Danh Đỗ
Xem chi tiết
Cao Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lê Thanh Tuyền
Xem chi tiết