Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Ngô Chí Thành

cho điểm A(2;5)và B (4;1).tìm điểm C trên đường thẳng \(\left(\Delta\right)\) : x-4y+6=0 sao co tam giác ABC cân tại C

Minh Nguyệt
27 tháng 5 2020 lúc 23:26

C ∈ Δ => C( 4c - 6 ; c)

Để tam giác ABC cân tại C ⇔ AB = AC

=> \(\sqrt{\left(4-4c\right)^2+\left(5-c\right)^2}=\sqrt{\left(2-4c\right)^2+\left(1-c\right)^2}\)

⇔ 17c2 - 33c + 41 = 5 - 18c + 17c2

⇔ c = \(\frac{12}{5}\) => C( \(\frac{18}{5};\frac{12}{5}\))

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngô Chí Thành
Xem chi tiết
fghj
Xem chi tiết
Cindy
Xem chi tiết
Ngô Chí Thành
Xem chi tiết
Kuramajiva
Xem chi tiết
Đậu Hũ Kho
Xem chi tiết
Ngô Chí Thành
Xem chi tiết
NgỌc
Xem chi tiết
Ngô Chí Thành
Xem chi tiết