A DUY

image
chi tiết hết mức có thể nha

Nguyễn Hữu Phước
3 tháng 4 lúc 21:23

- Số kWh điện nhà Tuấn tháng trước là: 245+83= 328 (kWh)

\(\Rightarrow\) Số kWh điện nhà Tuấn tháng trước tính đến bậc 5, tháng này tính đến bậc 4

Số điện tháng này tính theo bậc 4 là

\(245-50-50-100=45\) (kWh)

Số điện tháng trước tính theo bậc 5 là:

\(328-50-50-100-100=28\) (kWh)

Số tiền cho 50 kWh điện theo bậc 1 là: \(50\cdot1678=83900\) (đồng)

Số tiền cho 50 kWh điện theo bậc 2 là: \(50\cdot1734=86700\) (đồng)

Số tiền cho 100 kWh điện theo bậc 3 là: \(100\cdot2014=201400\) (đồng)

Số tiền cho 45 kWh điện theo bậc 4 là: \(45\cdot2536=114120\) (đồng)

Số tiền nhà Tuấn phải trả tháng này trước thuế là :

\(83900+86700+201400+114120=486120\) (đồng)

Số tiền nhà Tuấn phải trả tháng này sau thuế là :

\(486120+\left(486120\cdot10\%\right)=534732\) (đồng)

Số tiền cho 100 kWh điện theo bậc 4 là: \(100\cdot2536=253600\) (đồng)

Số tiền cho 28 kWh điện theo bậc 5 là: \(28\cdot2834=79352\) (đồng)

Số tiền nhà Tuấn trả tháng trước trước thuế là :

\(83900+86700+201400+253600+79352=704952\) (đồng)

Số tiền nhà Tuấn trả tháng trước sau thuế là :

\(704952+\left(704952\cdot10\%\right)=775447.2\) (đồng)

Số tiền nhà Tuấn tiết kiệm được:

\(775447.2-534732=240715.2\) (đồng)

Bình luận (1)

Số tiền phải trả cho 50kWh đầu tiên là:

\(1678\cdot50=83900\left(đồng\right)\)

Số tiền phải trả cho 50kWh từ 51 đến 100 là:

\(1734\cdot50=86700\left(đồng\right)\)

Số tiền phải trả cho 100kWh từ 101 đến 200 là:

\(100\cdot2014=201400\left(đồng\right)\)

Số tiền phải trả cho 45kWh từ 201 đến 245 là:

\(45\cdot2536=114120\left(đồng\right)\)

Số tiền phải trả tháng này là(chưa tính thuế):

83900+86700+201400+114120=486120(đồng)

Số kWh tháng trước xài là:

245+83=328(kWh)

Số tiền phải trả cho 100kWh từ 201 đến 300 là:

\(2536\cdot100=253600\left(đồng\right)\)

Số tiền phải trả cho 28kWh từ 301 đến 328 là:

\(28\cdot2834=79352\left(đồng\right)\)

Tổng số tiền phải trả tháng trước là(chưa tính thuế) là:

83900+86700+201400+253600+79352=704952(đồng)

Số tiền tiết kiệm được là:

(704952-486120)*110%=240715,2(đồng)

Bình luận (0)

Tiền điện tháng này của nhà bạn Tuấn chưa tính thuế:

50 x 1678 + 50 x 1734 + 100 x 2014 + 45 x 2536 = 486 120 (đồng)

Tiền điện tháng này của nhà bạn Tuấn tính thuế:

486 120 x (100% + 10%) = 534 732 (đồng)

Số điện tháng trước của nhà bạn Tuấn: 245 + 83 = 328 (kWh)

Tiền điện tháng trước nhà bạn Tuấn chưa tính thuế:

50 x 1678 + 50 x 1734 + 100 x 2014 + 100 x 2536 + 28 x 2834 = 704 952 (đồng)

Tiền điện tháng trước nhà bạn Tuấn đã tính thuế:

704 952  x (100% + 10%) = 775 447,2 (đồng)

Nhà Tuấn đã tiết kiệm được: 775 447,2 - 534 732 = 240 715,2 (đồng)

Đ.số:...

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Lương Tấn	Sang
Xem chi tiết
việt đức trang
Xem chi tiết
maumebebet
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
binn2011
Xem chi tiết
Dũng Vũ Tiến
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
nguyen la nguyen
Xem chi tiết
Mai Trần
Xem chi tiết
huỳnh thị lắm
Xem chi tiết