Linh Dương

cầu thủ bóng rổ ném lần lần lượt 2 quả vào rổ. tìm xác suất trúng 0 quả, trúng 1 quả, trúng 2 quả biết xác suất trúng rổ quả thứ nhất là p1 và xác suất trúng rổ quà thứ hai là p2 và không liên quan đến nhau

Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 17:04

Xác suất trúng 0 quả: \(\left(1-p_1\right)\left(1-p_2\right)\)

Xác suất trúng 1 quả: \(p_1\left(1-p_2\right)+p_2\left(1-p_1\right)\)

Xác suất trúng 2 quả: \(p_1p_2\)

Bình luận (0)
phandangnhatminh
3 tháng 4 lúc 20:01

Để tính xác suất trúng 0 quả, trúng 1 quả và trúng 2 quả, chúng ta có thể sử dụng phương pháp xác suất.

Xác suất trúng 0 quả: Xác suất trúng 0 quả là xác suất cả hai lần đều không trúng. �(0 quả)=(1−�1)×(1−�2)P(0 quả)=(1−p1)×(1−p2)

Xác suất trúng 1 quả: Xác suất trúng 1 quả có thể xảy ra ở trường hợp cầu thủ chỉ trúng quả thứ nhất hoặc chỉ trúng quả thứ hai. �(1 quả)=�1×(1−�2)+(1−�1)×�2P(1 quả)=p1×(1−p2)+(1−p1)×p2

Xác suất trúng 2 quả: Xác suất trúng 2 quả là cả hai lần đều trúng. �(2 quả)=�1×�2P(2 quả)=pp2

Đây là cách tính xác suất trúng 0 quả, trúng 1 quả và trúng 2 quả cho trường hợp khi xác suất trúng rổ của quả thứ nhất (�1p1) và quả thứ hai (�2p2) không liên quan đến nhau.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Nhi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Quỳnh Quỳnh
Xem chi tiết
Băng Băng
Xem chi tiết
NGUYEN CHI THANH
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Ngọc Nhi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết