Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Trung Nhan Vo

1/ tìm x thuộc (\(\dfrac{-\pi}{2}\);\(\dfrac{\pi}{2}\)) sao cho tan(3x+2)=\(\sqrt{3}\)

2/ tìm x thuộc (0; 3\(\pi\)) sao cho sin(x-\(\dfrac{\pi}{3}\))+2cos(x+\(\dfrac{\pi}{6}\))=0

Giúp em với mọi người :)

Sonboygaming Tran
31 tháng 8 2017 lúc 17:36

1/
pt<=>tan(3x+2)=tan\(\dfrac{\Pi}{3}\)
<=>x=\(\dfrac{\Pi}{9}\)-\(\dfrac{2}{3}\)+\(\dfrac{k\Pi}{3}\)(k thuộc Z) (*)

mà x\(\in\)(\(-\dfrac{\Pi}{2}\);\(\dfrac{\Pi}{2}\))

<=>\(-\dfrac{\Pi}{2}\)<\(\dfrac{\Pi}{9}\)-\(\dfrac{2}{3}\)+\(\dfrac{k\Pi}{3}\)<\(\dfrac{\Pi}{2}\)(bạn giải bất pt với nghiệm là ''k'' nha)

<=>-1,1296....<k<1,803....

Mà k thuộc Z =>k={-1;01}

Thay các giá trị của k vào (*) ta được:

\(\left[{}\begin{matrix}x=-\dfrac{2\Pi}{9}-\dfrac{2}{3}\\x=\dfrac{\Pi}{9}-\dfrac{2}{3}\\x=\dfrac{4\Pi}{9}-\dfrac{2}{3}\end{matrix}\right.\)

Vậy.............

2/ Là tương tự cho quen nha!

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
James Pham
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Xem chi tiết
Xuân Trà
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Yến Nhi
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết