Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 185
Số lượng câu trả lời 58
Điểm GP 1
Điểm SP 12

Người theo dõi (1)

Kiều Trang

Đang theo dõi (7)

Vũ Minh Tuấn
Kieu Diem
Không Một Ai
Huỳnh Quang Sang
Kiều Trang