Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 11623
Điểm GP 1835
Điểm SP 9517

Người theo dõi (696)

Lê Thị Minh Thu
Cuong Nguyen
Cao Thư
Minz Ank
Nguyễn Quân

Đang theo dõi (13)

Nguyễn Kim Hưng
$Mr.VôDanh$
Nguyen Phuong Anh
lengocanh

Câu trả lời:

Bài 1:

1. \(3x+5=7x+11\)

\(\Leftrightarrow3x-7x=11-5\)

\(\Leftrightarrow-4x=6\)

\(\Leftrightarrow x=6:\left(-4\right)\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}\)

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm là: \(S=\left\{-\frac{3}{2}\right\}.\)

2. \(\left(x+3\right).\left(x^2-5x+8\right)=\left(x+3\right).x^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right).\left(x^2-5x+8\right)-\left(x+3\right).x^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right).\left(x^2-5x+8-x^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right).\left(-5x+8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+3=0\\-5x+8=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-3\\-5x=-8\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-3\\x=\frac{8}{5}\end{matrix}\right.\)

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm là: \(S=\left\{-3;\frac{8}{5}\right\}.\)

3. \(\frac{1+3x}{x+2}+\frac{x}{x-2}=\frac{x.\left(3x-5\right)-2}{x^2-4}\left(ĐKXĐ:x\ne-2;x\ne2\right).\)

\(\Leftrightarrow\frac{1+3x}{x+2}+\frac{x}{x-2}=\frac{x.\left(3x-5\right)-2}{\left(x+2\right).\left(x-2\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(1+3x\right).\left(x-2\right)}{\left(x+2\right).\left(x-2\right)}+\frac{x.\left(x+2\right)}{\left(x+2\right).\left(x-2\right)}=\frac{3x^2-5x-2}{\left(x+2\right).\left(x-2\right)}\)

\(\Rightarrow\left(1+3x\right).\left(x-2\right)+x.\left(x+2\right)=3x^2-5x-2\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2+3x^2-6x\right)+\left(x^2+2x\right)=3x^2-5x-2\)

\(\Leftrightarrow-5x-2+3x^2+x^2+2x=3x^2-5x-2\)

\(\Leftrightarrow-3x-2+4x^2=3x^2-5x-2\)

\(\Leftrightarrow-3x-2+4x^2-3x^2+5x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+2x=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x+2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=0-2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\left(TM\right)\\x=-2\left(KTM\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm là: \(S=\left\{0\right\}.\)

Chúc bạn học tốt!