Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 11623
Điểm GP 1834
Điểm SP 9516

Người theo dõi (695)

Nguyễn Kim Hưng
gta5
Cute Boy

Đang theo dõi (13)

Nguyễn Kim Hưng
$Mr.VôDanh$
Nguyen Phuong Anh
lengocanh

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Bài 1:

1. \(3x+5=7x+11\)

\(\Leftrightarrow3x-7x=11-5\)

\(\Leftrightarrow-4x=6\)

\(\Leftrightarrow x=6:\left(-4\right)\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}\)

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm là: \(S=\left\{-\frac{3}{2}\right\}.\)

2. \(\left(x+3\right).\left(x^2-5x+8\right)=\left(x+3\right).x^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right).\left(x^2-5x+8\right)-\left(x+3\right).x^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right).\left(x^2-5x+8-x^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right).\left(-5x+8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+3=0\\-5x+8=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-3\\-5x=-8\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-3\\x=\frac{8}{5}\end{matrix}\right.\)

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm là: \(S=\left\{-3;\frac{8}{5}\right\}.\)

3. \(\frac{1+3x}{x+2}+\frac{x}{x-2}=\frac{x.\left(3x-5\right)-2}{x^2-4}\left(ĐKXĐ:x\ne-2;x\ne2\right).\)

\(\Leftrightarrow\frac{1+3x}{x+2}+\frac{x}{x-2}=\frac{x.\left(3x-5\right)-2}{\left(x+2\right).\left(x-2\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(1+3x\right).\left(x-2\right)}{\left(x+2\right).\left(x-2\right)}+\frac{x.\left(x+2\right)}{\left(x+2\right).\left(x-2\right)}=\frac{3x^2-5x-2}{\left(x+2\right).\left(x-2\right)}\)

\(\Rightarrow\left(1+3x\right).\left(x-2\right)+x.\left(x+2\right)=3x^2-5x-2\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2+3x^2-6x\right)+\left(x^2+2x\right)=3x^2-5x-2\)

\(\Leftrightarrow-5x-2+3x^2+x^2+2x=3x^2-5x-2\)

\(\Leftrightarrow-3x-2+4x^2=3x^2-5x-2\)

\(\Leftrightarrow-3x-2+4x^2-3x^2+5x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+2x=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x+2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=0-2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\left(TM\right)\\x=-2\left(KTM\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm là: \(S=\left\{0\right\}.\)

Chúc bạn học tốt!