Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

James Pham

Giải các phương trình lượng giác:
a) \(sin4x-cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=0\)

b) \(cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\)

c) \(cos4x=cos\dfrac{5\pi}{12}\)

d) \(cos^2x=1\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
30 tháng 7 2023 lúc 22:54

d: cos^2x=1

=>sin^2x=0

=>sin x=0

=>x=kpi

a: =>sin 4x=cos(x+pi/6)

=>sin 4x=sin(pi/2-x-pi/6)

=>sin 4x=sin(pi/3-x)

=>4x=pi/3-x+k2pi hoặc 4x=2/3pi+x+k2pi

=>x=pi/15+k2pi/5 hoặc x=2/9pi+k2pi/3

b: =>x+pi/3=pi/6+k2pi hoặc x+pi/3=-pi/6+k2pi

=>x=-pi/2+k2pi hoặc x=-pi/6+k2pi

c: =>4x=5/12pi+k2pi hoặc 4x=-5/12pi+k2pi

=>x=5/48pi+kpi/2 hoặc x=-5/48pi+kpi/2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linh Le Yen
Xem chi tiết
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
Mai Anh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết
Nguyễn Yến Nhi
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết