Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Sách Giáo Khoa

Tìm những giá trị của x để giá trị của các hàm số tương ứng sau bằng nhau :

a) \(y=\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)\) và \(y=\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)\)

b) \(y=\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{4}\right)\) và \(y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)\)

c) \(y=\tan\left(2x+\dfrac{\pi}{5}\right)\) và \(y=\tan\left(\dfrac{\pi}{5}-x\right)\)

d) \(y=\cot3x\)              và \(y=\cot\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\)

Nguyen Thuy Hoa
18 tháng 5 2017 lúc 15:24

Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác

Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
James Pham
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Tu Nguyen
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Linh Le Yen
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Mai Anh
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết