Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cà Mau , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 83
Điểm GP 19
Điểm SP 46

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (3)