Hello:3
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 0:05

I

1 D

2 B

3 D

4 A

5 B

6 D

7 C

8 C

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 0:05

II

1 C

2 B

3 A

4 D

5 A

6 D

7 C

8 B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đắc Nhật Nguyễn
Xem chi tiết
Mai Chi Bùi
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Cu Quang
ʟɪʟɪ
Xem chi tiết
Đỗ Minh Thuận
Xem chi tiết
Linh Chi
Xem chi tiết
Bin Đăng
Xem chi tiết