Lizy
Cee Hee
6 tháng 12 2023 lúc 20:44

`I.`

`1.` Chọn C. /TH1/: t, d; còn lại là /TH2/: s, x, ch, gh, k, p, f, sh

`2.` Chọn B. /u/, còn lại là /ʌ/

`II.`

`3.` Chọn C. /âm 2/, còn lại là /âm 1/

`4.` Chọn A. /âm 1/, còn lại là /âm 2/

`III.`

`5.` Chọn A. vì give up: bỏ cuộc = stop: dừng lại 

`IV.`

`6.` Chọn D. vì exciting: thú vị >< boring: nhàm chán.

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 2:14

1 C

2 B

3 C

4 A

5 A

6 D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết