Thanh vân
Đỗ Thanh Hải
17 tháng 4 2021 lúc 22:17

1 read

2 was shocked

3 to go

4 were you doing

5 was walking - saw

IV

1 B => furniture

2 be => to be

3 D => to driving

4 D => is he

5 A => less

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết