Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 175
Điểm GP 80
Điểm SP 264

Người theo dõi (8)

Hoàng Thế Quân
Đăng Khoa
Wonyoung
Rafiya

Đang theo dõi (1)

Nguyễn Thảo Vy