Lizy
Phía sau một cô gái
6 tháng 12 2023 lúc 20:40

7. A. start

8. B. inconvenient

9. C. are playing

10. A. do they

11. A. more stressful

12. C. used to

13. B. had

14. A. help up

15. D. cup of tea

Bình luận (1)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 2:16

7 A

8 B

9 C

10 D

11 A

12 C

13 B

14 A

15 D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết