Chubby Bear
Gia Linh
19 tháng 9 lúc 21:41

18. to make

19. reading

20. to sing

21. to perform

22. telephoning

23. meeting

24. to avoid/ meeting

25. to have

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)