QEZ
3 giờ trước (16:28)

\(\dfrac{50}{5+20+R_3}=1=>R_3=25\)

\(U_1=1.5=5\left(V\right);U_2=1.20=20\left(V\right);U_3=1.25=25\left(V\right)\)

Bình luận (0)
missing you =
3 giờ trước (16:29)

R1ntR2ntR3

\(=>I1=I2=I3=Im=1A\)

\(=>Rtd=R1+R2+R3=\dfrac{U}{I}=50=>R3=25\left(om\right)\)

\(=>U1=I1.R1=5V,U2=I2.R2=20V,U3=I3.R3=25V\)

Bình luận (0)
PhạmNguyen
missing you =
3 giờ trước (16:21)

a, (R1ntR2)//(R3ntRx)

\(=>U12=U3x=Uab=48V\)

\(=>I3x=\dfrac{U3x}{R3x}=\dfrac{48}{12+18}=1,6A=I3=Ix\)

\(=>U3=I3.R3=1,6.12=19,2V\)

Bình luận (0)
missing you =
3 giờ trước (16:26)

b,\(=>Ix=2I1\)

\(< =>\dfrac{U}{R3x}=2.\dfrac{U}{R12}=>\dfrac{48}{12+Rx}=\dfrac{2.48}{5+15}=>Rx=-2\left(om\right)\)

đề sai à bạn?

Bình luận (0)
QEZ
4 giờ trước (15:18)

\(U_{23}=U_{AB}-U_1=24-2.10=4\left(V\right)\)

\(I_2=\dfrac{4}{R_2}=0,2\left(A\right)\)

\(R_3=\dfrac{U_{23}}{I_3}=\dfrac{4}{2-0,2}=\dfrac{20}{9}\left(\Omega\right)\)

\(I_3=2-0,2=1,8\left(A\right)\)

\(R_{tđ}=\dfrac{U_{AB}}{I_1}=12\left(\Omega\right)\)

Bình luận (0)
Bảo Ngọc
missing you =
5 giờ trước (13:50)

40.

\(\)R1 nt (R2//R3)

\(=>I1=I23=Im=0,5A\)

\(=>U23=I23.R23=U2=U3=0,5.\dfrac{24.15}{24+15}=\dfrac{60}{13}V\)

\(=>I2=\dfrac{U2}{R2}=\dfrac{5}{26}A,=>I3=\dfrac{U3}{R3}=\dfrac{4}{13}A\)

\(=>U1=I1.R1=6V\)

 

Bình luận (0)
missing you =
5 giờ trước (13:58)

41 \(R1nt[\left(R2ntR3\right)//R4]\)

\(=>Rtd=R1+\dfrac{\left(R2+R3\right).R4}{R2+R3+R4}=15+\dfrac{\left(3+7\right).10}{3+7+10}=20\left(om\right)\)

\(=>Im=I1=I234=\dfrac{U}{Rtd}=1,75A\)

\(=>U1=I1.R1=26,25V\)

\(=>U234=I234.R234=1,75.\dfrac{\left(3+7\right).10}{3+7+10}=8,75V=U4=U23\)

\(=>I4=\dfrac{U4}{R4}=\dfrac{8,75}{10}=0,875A\)

\(=>I23=\dfrac{U23}{R23}=I2=I3=\dfrac{8,75}{3+7}=0,875A\)

\(=>U2=I2.R2=2,625V,U3=I3.R3=6.125V\)

 

Bình luận (1)
missing you =
5 giờ trước (14:03)

39 \(R1ntR2\)

\(=>Rtd=\dfrac{U}{Im}=\dfrac{12}{0,2}=60\left(om\right)\)

b,\(R1//R2\)

\(I1=1,5I2=>\dfrac{U}{R1}=1,5.\dfrac{U}{R2}< =>\dfrac{12}{R1}=\dfrac{18}{R2}=>R1=\dfrac{12.R2}{18}\left(om\right)\)

\(=>\dfrac{R1.R2}{R1+R2}=\dfrac{U}{I}=60=>\dfrac{\dfrac{12R2}{18}.R2}{\dfrac{12R2}{18}+R2}=60=>R2=125\left(om\right)\)

\(=>R1=\dfrac{12.125}{18}=\dfrac{250}{3}\left(om\right)\)

 

Bình luận (0)
Collest Bacon
Collest Bacon
9 giờ trước (9:50)

trình bày đủ tóm tắt giùm e vs ạ

 

Bình luận (0)
missing you =
9 giờ trước (9:52)

\(=>R=\dfrac{Udm^2}{Pdm}=\dfrac{220^2}{75}=645\left(om\right)\)

\(=>P=\dfrac{U^2}{R}=\dfrac{200^2}{645}=62W\)

Bình luận (1)
Phan Hùng
👁💧👄💧👁
22 giờ trước (20:47)

Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia điều khiển của vỏ não ?

A. Chân co lại khi dẫm phải gai

B Dừng lại khi thấy đèn đỏ

C. Chạy vào lớp khi có trống báo

D. Lấy áo mặc khi trời trở lạnh

Bình luận (0)
minh nguyet
22 giờ trước (20:47)

A. Chân co lại khi dẫm phải gai

B Dừng lại khi thấy đèn đỏ

C. Chạy vào lớp khi có trống báo

D. Lấy áo mặc khi trời trở lạnh

Bình luận (0)
QEZ
23 giờ trước (20:22)

\(R_{td}=R_4+R_{123}=12,5+7,5=20\left(\Omega\right)\)

b, \(I_4=\dfrac{60}{R_{td}}=3\left(A\right)\)

\(U_{123}=60-12,5.3=22,5\left(V\right)\)

\\(I_1=\dfrac{22,5}{R_1}=...\)

tương tự với I2 và I3 đều lấy 22,5 chia cho R2 và R3

Bình luận (0)
duc phuc
Nguyễn Hoài Đức CTVVIP
23 giờ trước (19:36)

bài đâu ????

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN