Thuy Bui
1 giờ trước (16:48)

c

Bình luận (0)
NaOH
57 phút trước

D. 0,1

Bình luận (0)
NaOH
53 phút trước

Bạn xem lại công suất định mức nhé, tại ít khi nó nhỏ như 100W

Nếu công suất định mức là 1000W thì C.1kWh đúng

Bình luận (0)
Dzịt
2 giờ trước (15:49)

Uhm, mạch có dạng gì bạn nhỉ?

Bình luận (1)
Dzịt
7 phút trước

\(MCD:R1ntR2\)

\(\rightarrow R=R1+R2=10+20=30\Omega\)

\(\rightarrow I=I1=I2=U:R=12:30=0,4A\)

Ta có: \(V//R1\Rightarrow V=U1=I1\cdot R1=0,4\cdot10=4V\)

Ta có: \(AntR2ntR1\Rightarrow A=I1=I2=0,4A\)

Bình luận (0)
Dzịt
3 giờ trước (15:16)

a. \(I=U:R=6:3=2A\)

b. \(\dfrac{U1}{U2}=\dfrac{I1}{I2}=>U2=\dfrac{I2\cdot U1}{I1}=\dfrac{\left(2+0,5\right)\cdot6}{2}=7,5V\)

c. \(\dfrac{U1}{U2}=\dfrac{I1}{I2}=>U2=\dfrac{I2\cdot U1}{I1}=\dfrac{\left(2-0,5\right)\cdot6}{2}=4,5V\)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
3 giờ trước (15:18)

\(I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{6}{3}=2A\)

\(I'=2+0,5=2,5A\)\(\Rightarrow R=\dfrac{U}{I'}=\dfrac{6}{2,5}=2,4\Omega\)

\(I''=1-0,5=0,5A\)\(\Rightarrow U=I\cdot R=0,5\cdot3=1,5V\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 giờ trước (14:34)

Chọn C

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
3 giờ trước (14:46)

Hai dây dẫn cùng chiều dài và cùng \(\rho\) nên ta có:

\(\dfrac{R_1}{R_2}=\dfrac{S_2}{S_1}=\dfrac{1}{3}\)

\(\Rightarrow R_1=\dfrac{1}{3}R_2\)

Bình luận (0)
Xin chào
nguyễn thị hương giang
3 giờ trước (14:44)

Điện trở biến trở:

\(R=33\Omega\)

Chiều dài dây:

\(l=\dfrac{R\cdot S}{\rho}=\dfrac{33\cdot0,5\cdot10^{-6}}{1,1\cdot10^{-6}}=15m\)

Độ dài một vòng quấn:

\(C=2\pi R=2\pi\cdot\sqrt{\dfrac{S}{\pi}}=2\cdot\pi\cdot\sqrt{\dfrac{0,5\cdot10^{-6}}{\pi}}\approx2,51\cdot10^{-3}m\)

\(n=\dfrac{l}{C}=\dfrac{15}{2,51\cdot10^{-3}}=5984\)vòng

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
5 giờ trước (13:12)

\(1800000J=\dfrac{1800000}{3600000}=0,5kWh\)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
4 giờ trước (13:35)

\(R_{tđ}=\dfrac{R_1\cdot R_2}{R_1+R_2}=\dfrac{24\cdot12}{24+12}=8\Omega\)

\(I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{12}{8}=1,5A\)

\(P=\dfrac{U^2}{R}=\dfrac{12^2}{8}=18W\)

\(Q_{tỏa1}=A_1=U_1\cdot I_1\cdot t=12\cdot\dfrac{12}{24}\cdot1\cdot3600=21600J\)

\(Q_{tỏa2}=A_2=U_2\cdot I_2\cdot t=12\cdot\dfrac{12}{12}\cdot1\cdot3600=43200J\)

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)