Đbuoi
Xem chi tiết
NeverGiveUp
27 tháng 5 lúc 20:18

when green flag clicked
ask [Nhập số a] and wait
ask [Nhập số b] and wait
set [a v] to (answer)
set [b v] to (answer)

// Tính tổng
set [tổng v] to ((a) + (b))
// In kết quả tổng
say (abs (tổng)) for (2) secs

// Tính hiệu
set [hiệu v] to ((a) - (b))
// In kết quả hiệu
say (abs (hiệu)) for (2) secs

// Tính tích
set [tích v] to ((a) * (b))
// In kết quả tích
say (abs (tích)) for (2) secs

// Tính thương
set [thương v] to ((a) / (b))
// In kết quả thương
say (abs (thương)) for (2) secs

// Tính căn bậc 2 của a
set [căn bậc 2 của a v] to (sqrt (abs (a)))
// In kết quả căn bậc 2 của a
say (căn bậc 2 của a) for (2) secs

// Tính căn bậc 2 của b
set [căn bậc 2 của b v] to (sqrt (abs (b)))
// In kết quả căn bậc 2 của b
say (căn bậc 2 của b)

Hello!
27 tháng 5 lúc 20:37

loading...loading...loading...

Trầm Huỳnh
13 tháng 5 lúc 17:52

ý 1,3 và 8 ạ 

Hello!
14 tháng 5 lúc 20:47

Đáp án là:
- Quản lý tài nguyên, chẳng hạn như CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và thiết bị ngoại vi (ý 3)
- Cung cấp giao diện người dùng (ý 5)
- Cung cấp dịch vụ cho phần mềm ứng dụng (ý 1)

soyaaa
Xem chi tiết
Đbuoi
12 tháng 5 lúc 21:48

a. Mô tả thuật toán:Bắt đầu.

Nhập vào tuổi của người vào cổng.Kiểm tra nếu tuổi của người đó nhỏ hơn 10.Nếu đúng, in ra thông báo "Bạn được giảm giá vé".Nếu sai, in ra thông báo "Bạn không được giảm giá vé".Kết thúc.

Sơ đồ khối được biểu diễn bằng cấu trúc tuần tự.

b. Đầu vào và đầu ra:

Đầu vào: Tuổi của người vào cổng.Đầu ra: Thông báo có được giảm giá vé hay không.
Hello!
14 tháng 5 lúc 20:40

a, Thuật toán xem một người có được giảm giá vé hay không bằng ngôn ngữ tự nhiên:
1. Kiểm tra xem ngày hiện tại có phải là dịp lễ 30/4 hoặc 1/5 không.
2. Nếu có, tiếp tục bước 3. Nếu không, người đó không được giảm giá.
3. Kiểm tra tuổi của người đó.
4. Nếu tuổi nhỏ hơn 10, người đó được giảm giá. Nếu không, người đó không được giảm giá.
Sơ đồ khối được biểu diễn bằng cấu trúc điều khiển rẽ nhánh (if-else).

b, Đầu vào và đầu ra của thuật toán:
- Đầu vào: Ngày hiện tại, tuổi của người đó.
- Đầu ra: Kết quả xem người đó có được giảm giá vé hay không.

Ẩn danh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
10 tháng 5 lúc 20:22

mik hong bt làm sao để soạn sơ đồ khối lên hết

Lê Trần Thiên Ngọc
Xem chi tiết

a) 

- Đầu vào: 3 số a, b, c

- Đầu ra: Giá trị TBC của a, b, c

b) 

loading...  

Lê Trần Thiên Ngọc
Xem chi tiết
nguyễn thanh phương
Xem chi tiết
Trịnh Thành Đạt
9 tháng 5 lúc 20:58

Để soạn thảo thơ bạn nên dùng căn lề giữa

Lê Trần Thiên Ngọc
9 tháng 5 lúc 21:09

giúp mik với ạ 

 

Nông Bảo Hân
Xem chi tiết
RAVG416
6 tháng 5 lúc 17:03

Cấu trúc tuần tự dãy nhánh, lặp là một cấu trúc lập trình cho phép thực hiện một chuỗi các câu lệnh theo một thứ tự nhất định. Đặc điểm của cấu trúc này là các câu lệnh được thực hiện tuần tự từ trên xuống dưới, mỗi câu lệnh chỉ được thực hiện sau khi câu lệnh trước đó đã hoàn thành. Điều kiện được sử dụng để kiểm tra một điều kiện nhất định và chỉ thực hiện các câu lệnh trong dãy nhánh nếu điều kiện đó đúng. Sơ đồ của cấu trúc tuần tự dãy nhánh, lặp thường được biểu diễn bằng các khối hình chữ nhật và các mũi tên để chỉ thứ tự thực hiện các câu lệnh.

Đbuoi
Xem chi tiết
Đbuoi
5 tháng 5 lúc 18:20

Viết chương trình kiểu j

SOSSS