Tìm bông tuyết
Hôm kia lúc 0:02

Ôi khó quá ...2 tiếng nghĩ bằng không  .... hic....

Bình luận (0)

Bình luận (1)
Kieu Diem
8 tháng 4 lúc 22:02

Trong các phát biểu sau về lưới thức ăn, phát biểu nào đúng? *

1 điểm

Mỗi sinh vật chỉ tham gia 1 chuỗi thức ăn.

Sinh vật càng ít thì lưới thức ăn càng phức tạp.

Mỗi sinh vật chỉ tham gia tối đa 2 chuỗi thức ăn.

Mỗi sinh vật có thể tham gia nhiều chuỗi thức ăn khác nhau

Bình luận (0)

Phát biểu đúng là : 

Mỗi sinh vật có thể tham gia nhiều chuỗi thức ăn khác nhau

Bình luận (0)

Trong một chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật có tổng sinh khối lớn nhất là sinh vật sản xuất.

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
8 tháng 4 lúc 21:35

Trong cấu trúc hệ sinh thái, nấm thuộc nhóm *

1 điểm

sinh vật sản xuất.

sinh vật bậc cao.

sinh vật tiêu thụ.

sinh vật phân giải.

Bình luận (0)
Nguyễn AnhĐào
8 tháng 4 lúc 21:37
Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây là đúng?    Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon monoxit(CO).   Sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu xuất sinh thái của bậc dinh dưỡng đó.   Một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưỡng để đi vào các lớp trầm tích.   Toàn bộ lượng cacbon sau khi đia qua chu trình dinh dưỡng được trở lại môi trường không khí.
Bình luận (0)
❄️Ꭵᑕᗴ❄️
Hôm kia lúc 21:21

Trong cấu trúc hệ sinh thái nấm thuộc nhóm sinh vật sản xuất

 

 

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
8 tháng 4 lúc 21:33

Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây đóng vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng? *

 

Sinh vậtm tiêu thụ bậc 2.

Sinh vật phân huỷ.

Sinh vật tự dưỡng.

Sinh vật tiêu thụ bậc 1.

 

Bình luận (0)

Trong cấu trúc hệ sinh thái, nấm thuộc nhóm sinh vật tự dưỡng .

 

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
2 tháng 4 lúc 20:15

a) vùng khởi động có tính đặc trưng cho gen.

vùng vận hành và các gen cấu trúc có tính đặc trưng cho từng gen.

b)

gen sẽ mất khả năng tổng hợp protein khi gen không thế tiến hành phiên mã hoặc gen tiến hành phin mã nhưng ko thể dịch mã

Bình luận (1)
Akai☘☘☘Amuro
2 tháng 4 lúc 20:16

c)

gen phiên mã liên tục mà ko chịu sự kiểm soát của tế bào khi đột biến xảy ra ở vùng vận hành hoặc xảy ra ở gen điều hòa

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
2 tháng 4 lúc 19:59

a) Phân tử protein mắt trắng kém 1aa và có 2aa bị thay mới chứng tỏ đột biến bị mất ba cặp nucleotit ở ba bộ ba liên tiếp nhau.

b)  gen bị đột bến mất ba cặp nucleotit nên gen quy định mắt đỏ ( gen chưa đột biến )  dài hơn gen quy định mắt trắng.(gen đột biến ) 10,2 A

C)  gen bị đột biến mất 3 cặp nucleotit và bị giảm  8 liên kết hidro chứng tỏ đột biến mất hai cặp G-X và 1 cặp A-T

  khi gen đột biến nhân đôi 4 lần thì nhu cầu cung cấp nucleotit giảm đi so với gen không đột biến nhân đôi 4 lần là:

   A=T=\(\left(2^4-1\right).1=15\) 

G=X=\(\left(2^4-1\right).2=30\)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN