Quang Nhân
11 giờ trước (19:38)

39/ Một electron bay với vận tốc v vào từ trường đều B theo hướng vuông góc với từ trường. Phát biểu nào sai?

         A. electron chuyển động tròn đều.

        B. bán kính quỹ đạo tỉ lệ với vận tốc.

         C. B càng lớn thì số vòng quay của electron trong một giây càng lớn.

         D. v càng lớn thì số vòng quay của electron trong một giây càng lớn.

  

 
Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
Hôm qua lúc 21:41

undefined

Bình luận (0)
Khánh Đan
Hôm qua lúc 21:28

Để cảm ứng từ tại M bằng 0 thì:  \(\overrightarrow{B_1}=-\overrightarrow{B_2}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\overrightarrow{B_1}\uparrow\downarrow\overrightarrow{B_2}\\B_1=B_2\end{matrix}\right.\)  ⇒ Dòng I2 có chiều ngược so với chiều I1.

Ta có: \(B_1=2.10^{-7}\dfrac{I_1}{r_1}\)

\(B_2=2,10^{-7}\dfrac{I_2}{r_2}\)

\(\Rightarrow\dfrac{I_1}{r_1}=\dfrac{I_2}{r_2}\) \(\Rightarrow\dfrac{5}{0,32}=\dfrac{I_2}{0,08}\Rightarrow I_2=1,25\left(A\right)\)

Vậy...

 

Bình luận (0)
Hồng Quang
Hôm qua lúc 7:12

Ta có: \(B_M=2.10^{-7}.\dfrac{I_M}{r_M}=2.10^{-7}.\dfrac{I}{2r_N}\) (1)

\(B_N=2.10^{-7}.\dfrac{I_N}{r_N}=2.10^{-7}.\dfrac{I}{r_N}\) (2)

Từ (1) , (2) => \(\dfrac{B_M}{B_N}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow B_N=2B_M=4.10^{-5}\left(T\right)\)

Bình luận (0)
Eremika4rever
Hôm qua lúc 19:55

B=2\(\pi\)10\(^{-7}\)\(\dfrac{NI}{R}\)=2\(\pi\)10\(^{-7}\)\(\dfrac{50.10}{0,1}\)=\(\pi\)10\(^{-3}\)T

 

Bình luận (1)
Hồng Quang
Hôm qua lúc 20:10

\(B=2\pi.10^{-7}.\dfrac{NI}{r}\) 

Bình luận (0)
Hồng Quang
Hôm kia lúc 16:51

Khi bay vào từ trường, điện tích q chịu tác dụng của lực Lorenxo \(\overrightarrow{f_L}\perp\overrightarrow{v}\left(gt\right)\)

Lúc này q sẽ chuyển động theo quỹ đạo tròn trong đó lực Lorenxo đóng vai trò là lực hướng tâm \(f_L=F_{ht}\Leftrightarrow qvB=m\dfrac{v^2}{R}\)

\(\Rightarrow qB=\dfrac{mv}{R}\) Từ đây bạn dễ tính được v :D 

_Hong Quang_

Bình luận (0)
Trầm Cảm
Hôm kia lúc 15:51

\(S=5.8=40\left(cm^2\right)=40.10^{-4}\left(m^2\right)\)

\(\Rightarrow\phi=N.B.S\cos\left(\widehat{\overrightarrow{n};\overrightarrow{B}}\right)=25.4.10^{-2}.40.10^{-4}.\cos60^0=....\left(Wb\right)\)

Bình luận (0)
Trầm Cảm
Hôm kia lúc 15:59

\(C=2\pi R=2\pi.0,1=0,2\pi\left(m\right)\Rightarrow N=\dfrac{l}{C}=\dfrac{50}{0,2\pi}=\dfrac{250}{\pi}\left(vong\right)\)

\(B=\dfrac{N.2\pi.10^{-7}.I}{r}\Leftrightarrow9.10^{-4}=\dfrac{\dfrac{250}{\pi}.2\pi.10^{-7}.I}{0,1}\Leftrightarrow I=...\left(A\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN