Lê Vĩnh đức
12 giờ trước (15:53)

S=60km

t=3h

Vcanô=15 km/h

V nước=?

Vận tốc ca nô xuôi dòng từ A đến B là

V nước canô=S/t=60/3=20 km/h

Mà ta có

V nước cano khi xuôi dòng

V nước +V cano =V nước+15=20 km/h

=>V nước =20-5=5 km/h

 

Bình luận (2)
Đẹng Phíu
Hôm kia lúc 20:57

Giúp mình với

 

Bình luận (0)
Alice
9 tháng 8 lúc 12:33

Thành ngữ: Cá không ăn muối cá ươn,

                   Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

Hiện tượng : cá ko được ướp muối, bảo quản kĩ sẽ bị ươn.

Bình luận (1)

Giá trị trung bình khi đo nhiều lần:

\(\overline{d}=\dfrac{6,47+6,48+6,51+6,47+6,52}{5}=6,49mm\)

Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo:

\(\Delta d_1=\left|\overline{d}-d_1\right|=\left|6,48-6,47\right|=0,01\)

\(\Delta d_2=0;\Delta d_3=0,03;\Delta d_4=0,01;\Delta d_5=0,04\)

Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo là:

\(\overline{\Delta d}=\dfrac{\Delta d_1+...+\Delta d_5}{5}=\dfrac{0,01+0+0,03+0,01+0,04}{5}=0,018\)

\(\Delta d=\overline{\Delta d}+\Delta d'=0,018+\dfrac{0,01}{2}=0,023mm\)

Đường kính viên bi:

\(d=\overline{d}+\Delta d=6,49+0,023=6,513mm\)

Bình luận (0)

7.11 

a, Do av < 0 nên chất điểm chuyển động chậm dần đều  \(t=\dfrac{0-\left(-10\right)}{4}=2,5s\)  

b, Nhanh dần đều

c, \(v=v_o+at=-10+4.5=10\left(\dfrac{m}{s}\right)\) 

7.14

Chọn gốc toạ độ ở A, chiều A -> B

\(x_1=x_2\\ t^2=100-10t-t^2\Rightarrow t=5s\) 

Vậy sau 5s 2 xe gặp nhau

\(\Rightarrow x_1=25\left(m\right)\) 

2 xe gặp nhau cách A 25m 

7.15 

100m đầu \(s_1=v_ot_1+\dfrac{1}{2}at^2=5v_o+12,5a=100\left(1\right)\)  

Cả 2 qđ \(s_2=v_o\left(t_1+t_2\right)+\dfrac{1}{2}a\left(t_1+t_2\right)^2=200\left(2\right)\) 

Từ (1) và (2) thay số và tính ta đc

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}v_o=19,96\left(\dfrac{m}{s}\right)\\a=2,02\left(\dfrac{m}{s^2}\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Phúc Hồ
Nguyễn Ngân Hòa
7 tháng 8 lúc 13:38

Gọi khoảng cách giữa hai xe là a(m)

Ta có: \(s_1^2+s_2^2=a^2\)

\(\Leftrightarrow\left(OA-v_1t\right)^2+\left(OB-v_2t\right)^2=a^2\)

\(\Leftrightarrow OA^2-2OAv_1t+\left(v_1t\right)^2+OB^2-2OBv_2t+\left(v_2t\right)^2=a^2\)

\(\Leftrightarrow400^2-8000t+100t^2+300^2-6000t+100t^2=a^2\)

\(\Leftrightarrow200t^2-14000t+250000=a^2\)

\(\Leftrightarrow\left(10\sqrt{2}t-350\sqrt{2}\right)^2+5000\ge5000\)

\(\Rightarrow\) Khoảng cách gần nhất của hai xe là: \(a_{min}=\sqrt{5000}=50\sqrt{2}\left(m\right)\)

Bình luận (0)

cô cho câu hỏi khó quá

Bình luận (2)