Pham Tinh
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn thị hương giang
2 giờ trước (21:39)
Định luật ll Niu tơn: \(\overrightarrow{F}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}=m\cdot\overrightarrow{a}\)\(\Rightarrow F=m\cdot a\Rightarrow\)Gia tốc là: \(a=\dfrac{F}{m}=\dfrac{130}{240}=\dfrac{13}{24}m/s^2\)Có \(S=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2=0\cdot t+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{13}{24}\cdot t^2=2,3\)\(\Rightarrow t\approx2,9s\)Vận tốc cuối cùng: \(v=v_0+at=0+\dfrac{13}{24}\cdot2,9=1,57m/s\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Đào Đức Mạnh
Xem chi tiết
POP POP
5 giờ trước (18:40)

Khoảng cách từ nhà đến cơ quan dài:

s=v.t=4,4.0,25=1,1(km)

Bình luận (0)
Đào Đức Mạnh
Xem chi tiết
Skem
Xem chi tiết
Vũ Minh Phương
Xem chi tiết
Người Vô Danh
Hôm qua lúc 22:40

\(\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\)

ta có \(\left\{{}\begin{matrix}F_{min}=12-9=3\\F_{max}=12+9=21\end{matrix}\right.\)

\(F_{min}\le F\le F_{max}=>3\le F\le21\)

=> A

Bình luận (0)
Niki Rika
Xem chi tiết
Áp dụng định luật ll Niu tơn: \(\overrightarrow{F}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}+\overrightarrow{F_{ms}}=m\cdot\overrightarrow{a}\)\(\left\{{}\begin{matrix}Ox:F_1-F_{ms}=m\cdot a\\Oy:F_2+N=P\end{matrix}\right.\)Mặt khác: \(F_1=F\cdot cos\alpha=600\cdot cos30^o=300\sqrt{3}N\)\(F_2=F\cdot sin\alpha=600\cdot sin30^o=300N\)\(N=P-F_2=6000-300=5700N\)Xe chuyển động đều nên \(a=0\)Khi đó: \(Ox:300\sqrt{3}-\mu\cdot5700=m\cdot0=0\)\(\Rightarrow\mu=\dfrac{300\sqrt{3}}{5700}=\dfrac{\sqrt{3}}{19}\ap...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Niki Rika
Xem chi tiết
Áp dụng định luật ll Niu tơn: \(\overrightarrow{F}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}+\overrightarrow{F_{ms}}=m\cdot\overrightarrow{a}\)\(\left\{{}\begin{matrix}Ox:F_1-F_{ms}=m\cdot a\\Oy:F_2+N=P\end{matrix}\right.\)\(\left\{{}\begin{matrix}F_1=F\cdot cos\alpha=F\cdot cos30^o=\dfrac{F\sqrt{3}}{2}\left(N\right)\\F_2=F\cdot sin\alpha=F\cdot sin30^o=\dfrac{F}{2}\left(N\right)\\N=P-F_2=mg-F_2=20\cdot10-\dfrac{F}{2}=200-\dfrac{F}{2}\left(N\right)\\F_{ms}=\mu\cdot N=0,5\cdot\left(200-\dfrac{F}{2}\r...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Niki Rika
Xem chi tiết
Áp dụng định luật ll Niu tơn: \(\overrightarrow{F}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}+\overrightarrow{F_{ms}}=m\cdot\overrightarrow{a}\)\(Ox:F_1=F\cdot cos\alpha=120\cdot cos60^o=60N\)\(\Rightarrow60=m\cdot a\Rightarrow a=\dfrac{60}{m}=\dfrac{60}{20}=3m/s^2\)Nếu vật kéo đều trên pặt sàn theo phương nằm ngang (tức \(\alpha=0\Rightarrow cos\alpha=1\)) thì:\(F'=m\cdot a=20\cdot3=60N\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Niki Rika
Xem chi tiết

Theo định luật ll Niu tơn: \(\overrightarrow{F}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}+\overrightarrow{F_{ms}}=m\cdot\overrightarrow{a}\)

\(Ox:F_1=F\cdot cos\alpha=mgcos\alpha=50\cdot10\cdot cos30^o=250\sqrt{3}N\)

Để vật trượt đều tức gia tốc \(a=0\) thep phương nằm ngang thì:

\(F'=F_1=250\sqrt{3}N\)

Bình luận (0)