Lê Phương Mai
Hôm qua lúc 22:40

Refer:

\(m=2kg,v=250m/s,v_1=250m/s,α=60^o \)

Động lượng của viên đạn ban đầu:

\(p=m.v=2.250=500kg.m/s\)Động lượng của các mảnh :

\(p_1=m_1.v_1=\dfrac{2}{2}.250=250(kg.m/s)\)

\(p_2=m_2.v_2=\dfrac{2}{2}.v_2=v_2(kg.m/s)\)

theo quy tắc hình bình hành ta có:

\(p_2=\sqrt{p_2+p^2_1+2.p.p_1.cosα}\)

\(=\sqrt{500^2+250^2+2.500.250.cos60}\)

\(=661,4(kg.m/s)\)

Vận tốc của mảnh 2:

\(p_2=v_2\Rightarrow v_2=661,4m/s\)Bay theo phương hợp với phương thẳng đứng: 

\(\dfrac{P}{sin α}=\dfrac{P_1}{sin β} \)

\(\Rightarrow sinβ=\dfrac{sin60.250}{500}=\dfrac{\sqrt{3}}{4} \)

\(\Rightarrow β=25^o39' \)

undefined

 

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
Hôm qua lúc 22:45

dạng này mình mới làm xong một bài nhé, bạn có thể lướt xuống tham khảo rồi áp dụng, không nên đăng cùng một loại câu hỏi nhiều lần

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
Hôm qua lúc 22:38

Công của lực trác dụng lên vật chính là công cản:

\(A_{cản}=W=W_1-W_2=\dfrac{1}{2}mv^2-mgh=\dfrac{1}{2}\cdot60\cdot2^2-60\cdot10\cdot1=-480J\)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
Hôm qua lúc 18:43

undefined

Bảo toàn động lượng ta có:

\(\overrightarrow{p}=\overrightarrow{p_1}+\overrightarrow{p_2}\)

\(\Rightarrow p^2=p_1^2+p_2^2+2\cdot p_1\cdot p_2\cdot cos\left(\overrightarrow{p_1;}\overrightarrow{p_2}\right)\) (1)

Có \(p=m\cdot v=2\cdot250=500\)kg.m/s

     \(p_1=m_1\cdot v_1=1\cdot250=250kg.\)m/s

\(\left(1\right)\Rightarrow500^2=250^2+p_2^2+2\cdot250\cdot p_2\cdot cos60^o\)

     \(\Rightarrow187500=p_2^2+250p_2\)

     \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}p_2\approx325,7\\p_2\approx-575,7\left(loại\right)\end{matrix}\right.\)

Theo hình ta có:

\(p_1\cdot cos\alpha=p_2\cdot sin\beta\)

\(\Rightarrow sin\beta=\dfrac{p_1\cdot cos\alpha}{p_2}=\dfrac{250\cdot cos\left(90-30\right)}{325,7}=0,38\)

\(\Rightarrow\beta\approx22,57^o\)

Mảnh thứ hai bay theo góc \(22,57^o\)

Bình luận (0)
Đào Tùng Dương
Hôm kia lúc 7:32

a) Quãng đường vật rơi được trong 2s đầu tiên :

\(h_{2s}=\dfrac{1}{2}gt^2=\dfrac{1}{2}.10.2^2=20\left(m\right)\)

b) Vận tốc của vật khi chạm đất :

\(h=\dfrac{v^2}{2g}\Rightarrow v^2=h.2g=45.20=900\Rightarrow v=30\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

c) Sau 3s vật rơi được :

\(h_{2s}=\dfrac{1}{2}gt^2=\dfrac{1}{2}.10.3^2=45\left(m\right)\)

Quãng đường vật rơi trong giây thứ 3 :

\(h=h_{3s}-h_{2s}=45-20=25\left(m\right)\)

Bình luận (1)
Dzịt
Hôm kia lúc 7:33

a. \(s=\dfrac{1}{2}gt^2=\dfrac{1}{2}\cdot10\cdot2^2=20\left(m\right)\)

b. \(v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\cdot10\cdot45}=30\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

 

Bình luận (1)
Đào Tùng Dương
Hôm kia lúc 23:18

Ta có : Gốc thế năng ở mặt đất .

a) Độ cao cực đại của vật :

\(mgz_{max}=mgz_1+\dfrac{1}{2}mv_1^2\Rightarrow z_{max}=\dfrac{v^2_1}{2g}=...\left(m\right)\)

b) Cơ năng của vật :

\(W=W_đ+W_t=\dfrac{1}{2}mv^2+mgz=...\left(J\right)\)

Bài này thiếu nhiều thứ lắm ( gia tốc , độ cao ,...)

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)