Bài 2. Chuyển động thẳng đều

....
3 giờ trước (16:01)

Bình luận (0)
Ha Hoang
14 giờ trước (5:08)

s=a.t2.05=2a

vận tốc cảu vật khi lăn được 2s

v=a.t=2a

quãng đường tiếp theo vật lăn là

s=v0.t+a.t2.0,52a=2.a.t+a.t2.0,5

2=2t+0,5t2\(\left[{}\begin{matrix}t=-2+\sqrt{2}\left(n\right)\\t=-2-\sqrt{2}\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

vậy thời gian lăn quảng đường s tiếp theo là \(-2+\sqrt{2}s\)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
20 giờ trước (23:12)

\(v_{tb}=\dfrac{S}{\dfrac{0,5S}{30}+\dfrac{0,5S}{v_2}}=40\) 

\(\Rightarrow40\cdot0,5\cdot\left(\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{v_2}\right)=1\)

\(\Rightarrow v_2=60\)km/h

Bình luận (1)
missing you =
22 giờ trước (20:32)

\(chọn\) \(O\) \(trùng\) \(vị\) \(trí\) \(oto\) \(đuổi\) \(theo\) \(tàu\) \(,chiều\left(+\right)\) \(là\) \(chiều\) \(chuyển\) \(động\)

\(mốc\) \(tgian\) \(lúc\) \(oto\) \(bắt\) \(đầu\) \(khảo\) \(sát\) \(cđ\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x1=xo+v1t=v1t=20t\\x2=150+v2t=150+v2.t\end{matrix}\right.\)\(\left(m,s\right)\)

\(đuổi\) \(kịp\Rightarrow x1=x2\Rightarrow20t=150+v2t\Leftrightarrow v2=\dfrac{20t-150}{t}=\dfrac{20.30-150}{30}=15m/s\)

 

Bình luận (0)
Dzịt
Hôm kia lúc 21:31

\(v_1>v_2\)

Tốc độ của xe A so với xe B là:

\(v=v_1+v_2=36+24=60\)km/h

Bình luận (0)
hưng phúc
Hôm kia lúc 17:51

b. Một phút đi đc số km là:

720 : 10 = 72(km)

Sau nửa giờ đi được số km là:

72 . 30 = 2160(km)

(Câu a hình như thiếu đề thì phải, bn xem lại.)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
Hôm kia lúc 18:19

Đổi: \(t=10'=600s\)

       \(S=720km=720000m\)

a) Gia tốc xe: \(S=\dfrac{1}{2}at^2=\dfrac{1}{2}\cdot a\cdot600^2=720000\Rightarrow a=4\) m/s2

b)  \(t'=\dfrac{1}{2}h=1800s\)

     Vận tốc tàu sau nửa giờ: \(v=at=4\cdot1800=7200\) m/s

Bình luận (0)
Dzịt
14 tháng 10 lúc 23:02

Ta có: v0 = 18km/h = 5m/s

Quãng đường xe chuyển động:

\(S=v_0.t+\dfrac{1}{2}at^2\)

4s đầu: \(S_4=5.4+\dfrac{1}{2}.a.4^2=20+8a\)

3s đầu: \(S_3=5.3+\dfrac{1}{2}.a.3^2=15+4,5a\)

Trong giây thứ 4 kể từ lúc bắt đầu chuỷen động nhanh dần, xe đi được 12m:

\(\Rightarrow12=S_4-S_3=20+8a-15-4,5a=12\)

\(\Rightarrow5+3,5a=12\)

\(\Rightarrow a=2\)m/s2

Quãng đường vật đi được sau 10s:

\(S_{10}=5.10+\dfrac{1}{2}.2.10^2=150m\)

Bình luận (0)
Dzịt
14 tháng 10 lúc 23:03

Ta có: \(v=v_0+at\)

Khi xe dừng hẳn thì: \(v_0+5a=0\left(1\right)\)

\(s=v_0.t+\dfrac{1}{2}at^2=5v_o+0,5.a.5^2=50\)

\(\Leftrightarrow5v_0+12,5a=50\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow v_0=20\)m/s

                     \(\Rightarrow a=-4\)m/s

Bình luận (1)
Nguyễn Thanh Hằng
13 tháng 10 lúc 18:25

a/ \(v^2-v_o^2=2as\)

\(\Leftrightarrow s=\dfrac{v^2-v_o^2}{2as}=156,25\left(m\right)\)

b/ \(s_1=\dfrac{1}{2}at_1^2=\dfrac{1}{2}.2.4^2=16\left(m\right)\)

\(s_2=\dfrac{1}{2}at_2^2=\dfrac{1}{2}.2.3^2=9\left(m\right)\)

\(s_4=s_1-s_2=16-9=7\left(m\right)\)

c/ \(v=v_o+at\Leftrightarrow t=\dfrac{v-v_o}{a}=12,5\left(s\right)\)

\(s_{t-1}=\dfrac{1}{2}a\left(t-1\right)^2=132,25\left(m\right)\)

\(s_{cuoi}=s-s_{t-1}=24\left(m\right)\)

d/ \(s_{t-2}=\dfrac{1}{2}a\left(t-2\right)^2=110,25\left(m\right)\)

\(s_{2cuoi}=s-s_{t-2}=46\left(m\right)\)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN