Câu hỏi của ʚĭɞ Thị Quyên ʚĭɞ - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của ʚĭɞ Thị Quyên ʚĭɞ - Toán lớp 9

giải phương trình: \(\frac{\left(\sqrt{x+1}\right)^2}{\sqrt{x}}=6\sqrt{x}-3-\sqrt{x-4}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.