vũ đức hội

cho phân tử C4H4 mạch vòng với 4 electron \(\pi\)hãy viết phương trình các hàm năng lượng của hàm sóng theo HUCKEN

Nguyễn Công Tỉnh
30 tháng 9 2018 lúc 19:03

mũi tên đỏ đế chỉ đọc từ dưới lên trên trong mỗi bức tranh

Chưa phân loại

Chưa phân loại

Chưa phân loại

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

3. Các electron trên cùng một phân lớp khác nhau về mức năng lượng

5. Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau

Số phát biểu đúng là

A. 4   

B. 3   

C. 1   

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

3. Các electron trên cùng một phân lớp khác nhau về mức năng lượng

5. Các electrong trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau

Nguyễn Hoàng Nam

(1) Glucozơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử    

(3) Oxi hóa ancol bậc 1 băng CuO, to thu được anđêhit     

(5) Phân tử toluen có chứa vòng benzen.    

(7) Cao su buna thuộc loại polime thiên nhiên                 

Số phát biểu luôn  đúng là 

A.

B. 5

C. 6

D. 8

Nguyễn Hoàng Nam

(1) Glucozơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.    

(3) Oxi hóa ancol bậc 1 bằng CuO, to thu được anđehit.     

(5) Phân tử toluen có chứa vòng benzen.    

(7) Cao su Buna thuộc loại polime thiên nhiên.                 

Số phát biểu luôn  đúng là 

A. 7

B. 5

C. 6

D. 8

Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Hoàng Nam

(1) Hầu hết các khí hiếm đều không tham gia các phản ứng hóa học

(3) Ở điều kiện thường, các khí hiếm có phân tử gồm hai nguyên tử

(5) Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải, khả năng nhường electron giảm dần

Số phát biểu đúng là;

A. 5                                 

B. 3                        

C. 4                        

D. 2


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)