vũ đức hội

cho phân tử C4H4 mạch vòng với 4 electron \(\pi\)hãy viết phương trình các hàm năng lượng của hàm sóng theo HUCKEN

Nguyễn Công Tỉnh
30 tháng 9 2018 lúc 19:03

mũi tên đỏ đế chỉ đọc từ dưới lên trên trong mỗi bức tranh

Chưa phân loại

Chưa phân loại

Chưa phân loại

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

2. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số notron khác nhau về số electron

3. Các electron trên cùng một phân lớp khác nhau về mức năng lượng

4. Phân lớp p chứa tối đa 6 electron

5. Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau

6. Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu

Số phát biểu đúng là

A. 4   

B. 3   

C. 1   

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau :

1. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

2. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số notron khác nhau về số electron

3. Các electron trên cùng một phân lớp khác nhau về mức năng lượng

4. Phân lớp p chứa tối đa 6 electron

5. Các electrong trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau

6. Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái đấu

Số phát biểu đúng là :

A. 4.

B. 3.                      

C. 1.                       

D. 2.

Nguyễn Hoàng Nam

Axit xitric(X) có công thức phân tử là  là một axit hữu cơ thuộc loại yếu. Nó thường có mặt trong nhiều loại trái cây thuộc họ cam quýt và rau quả nhưng trong trái chanh thì hàm lượng của nó nhiều nhất. Theo ước tính axit xitric chiếm khoảng 8% khối lượng khô của trái chanh

Cho sơ đồ phản ứng sau  

Z n S O 4   X → + N a H C O 3 C 6 H 5 N a 3 → + N a   d ư C 6 H 4 O 7 N a 4

Biết rằng X có câu trúc đối xứng. Khi cho X tác dụng với đặc , ) thì số este mạch hở tối đa thu được là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử    

(2) Hiđro hóa hoàn toàn axetilen (Ni, t0) thu được etilen.  

(3) Oxi hóa ancol bậc 1 băng CuO, to thu được anđêhit     

(4) Dung dịch axit axetic tác dụng được với CaCO3 

(5) Phân tử toluen có chứa vòng benzen.    

(6) Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac 

(7) Cao su buna thuộc loại polime thiên nhiên                 

(8) Hàm lượng glucozơ trong máu người là khoảng 0,1% 

Số phát biểu luôn  đúng là 

A.

B. 5

C. 6

D. 8

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.    

(2) Hiđro hóa hoàn toàn axetilen (Ni, to) thu được etilen.  

(3) Oxi hóa ancol bậc 1 bằng CuO, to thu được anđehit.     

(4) Dung dịch axit axetic tác dụng được với CaCO3

(5) Phân tử toluen có chứa vòng benzen.    

(6) Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac. 

(7) Cao su Buna thuộc loại polime thiên nhiên.                 

(8) Hàm lượng glucozơ trong máu người là khoảng 0,1%. 

Số phát biểu luôn  đúng là 

A. 7

B. 5

C. 6

D. 8

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau

(1) hầu hết các khí hiếm đều không tham gia các phản ứng hóa học

(2) Ở điều kiện thường, các khí hiếm đều ở trạng thái khí

(3) Ở điều kiện thường, các khí hiếm có phân tử gồm hai nguyên tử

(4) Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần

(5) Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải, khả năng nhường electron giảm dần

(6) Trong một chu kì, khi đi từ phải sang trái, khả năng thu electron giảm dần

Số phát biểu đúng là

A. 5   

B. 3   

C. 4   

D. 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN