Pham Van Tien

Cho gốc hydrocacbon có cấu tạo: CH2=CH-CH=CH.

a) Xây dựng hệ phương trình thế kỷ cho gốc hydrocacbon trên.

b) Tìm năng lượng và hàm sóng.

c) Xây dựng giản đồ năng lượng.

d) Tính mật độ electron pi, bậc liên kết, chỉ số hóa trị tự do. Xây dựng khung phân tử và nhận xét về khả năng phản ứng.

Nguyễn Đăng Sơn
25 tháng 2 2015 lúc 16:59

a. Theo phương pháp MO-Huckel. Ta dễ dàng xđ đc định thức thế kỷ:

D = \(\begin{matrix}x&1&0&0\\1&x&1&0\\0&1&x&1\\0&0&1&x\end{matrix}\)=> hệ phương trình thế kỷ : \(\begin{cases}xC_1+C_2=0\\C_1+xC_2+C_3=0\\C_2+xC_3+C_4=0\\C_3+xC_4=0\end{cases}\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Đăng Sơn
25 tháng 2 2015 lúc 18:10

b. D = 0 \(\Leftrightarrow\)D= x4-3x2+1 = 0 \(\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=-1,618\\x_2=-0,618\\x_3=0,618\\x_4=1,618\end{cases}\)

Thay các giá trị x1,x2,x3,xvào biểu thức tính năng lượng \(E=\alpha-x\beta\) ta sẽ thu đc 4 mức năng lượng electron \(\pi\).

\(\begin{cases}E_1=\alpha+1,618\beta\\E_2=\alpha+0,618\beta\\E_3=\alpha-0,618\beta\\E_4=\alpha-1,618\beta\end{cases}\)

ta có \(\psi=c_1\phi_1+c_2\phi_2+c_3\phi_3+c_4\phi_4\)

để xác định các hàm \(\psi\) ta phải tìm các hệ số ci trong biểu thức.

thay x1= -1,618 vào hệ phương trình thế kỷ ta được : \(\begin{cases}c_2=1,618c_1\\c_1+c_3=1,618c_2\\c_2+c_4=1,618c_3\\c_3=1,618c_4\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}c_1=c_4\\c_2=c_3\end{cases}\)

kết hợp với điều kiện chuẩn hóa c12+c22+c32+c42=1 ta đc: c1=c4=0,372 và c2=c3=0,602

vậy khi x1= -1,618 ta có hàm MO tương ứng là: \(\psi_1=0.372\phi_1+0.602\phi_2+0.602\phi_3+0.372\phi_4\)

Làm tương tự với x2,x3,x4 ta sẽ thu đc \(\psi_2,\psi_3,\psi_4\)

Vậy 4 MO là :  \(\begin{cases}\psi_1=0.372\phi_1+0.602\phi_2+0.602\phi_3+0.372\phi_4\\\psi_2=0.602\phi_1+0.372\phi_2-0.372\phi_3-0.602\phi_4\\\psi_3=0.602\phi_1-0.372\phi_2-0.372\phi_3+0.602\phi_4\\\psi_4=0.372\phi_1-0.602\phi_2+0.602\phi_3-0.372\phi_4\end{cases}\)

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Đăng Sơn
25 tháng 2 2015 lúc 18:16

c. +) \(\alpha,\beta

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Hoàng Hải
1 tháng 3 2015 lúc 23:29

Ai làm câu d rồi đăng giúp với, t làm câu a,b,c từ hôm qua gửi rồi mà chưa thấy hiện lên ko biết có đúng ko mà còn câu d nữa, phần tính mật độ e pi khó hiểu quá, ai làm rồi giải thích kĩ hộ với nhé, cam on trước

Bình luận (0)
vũ đức hội
16 tháng 3 2015 lúc 16:53

q1=2.C1^2+2.C2^2+1.C3^2=1.36              q2=q3=1.14         q4=1.6

p12=2.C11.C12+2.C21.C22+C31.C32= ...

p23=2.C12.C13+2.C22.C23+C32.C33=.....

P34=2.C13.C14+2.C23.C24+C33.C34=..

F1=1.732-p12=..

F2=1.732-(p12+p23)=....

F3=1.732-(...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)