Bài 19: Luyện tập về phản ứng oxi hóa khử

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 11 tháng 1 lúc 0:33

a)

\(3Zn +4 H_2SO_4 \to 3ZnSO_4 + S + 4H_2O\\ 4Zn + 5H_2SO_4 \to 4ZnSO_4 + H_2S + 4H_2O\)

b)

\(n_S = 0,1(mol) ; n_{H_2S} = 0,1(mol)\)

Theo PTHH : 

\(n_{Zn} = 3n_S + 4n_{H_2S} = 0,1.3 + 0,1.4 = 0,7(mol)\\ \Rightarrow m_{Zn} = 0,7.65 = 45,5(gam)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 4 tháng 12 2020 lúc 19:50

2) HL là gì ta?

1) nK2O= 0,5(mol)

PTHH: K2O + H2O -> 2 KOH

mddKOH= mK2O + mH2O= 47+ 153=200(g)

nKOH= 2.nK2O= 2.0,5=1(mol)

=> mKOH= 1.56= 56(g)

=> C%ddKOH= (56/200).100=28%

Bình luận (0)
Huyền
Huyền 1 tháng 9 2020 lúc 21:34

BTKL ta có: \(24n_{Mg}+65n_{Zn}=12.5\left(g\right)\)

BT(e) ta có: \(2n_{Mg}+2n_{Zn}=2n_{H_2}=0.7\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=0.25\left(mol\right)\\n_{Zn}=0.1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%_{Mg}=48\\\%_{Zn}=52\end{matrix}\right.\)

khối lượng muối= \(0.25\cdot120+0.1\cdot161=46.1\left(g\right)\)

mk chỉ biết đến đây thôi

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 30 tháng 4 2020 lúc 17:08

Do chứa muối trung hòa nên dung dịch Y chứa Al3+ a mol, Zn2+ b mol, NH4+ c mol và SO42- 0,585 mol.

Bảo toàn điện tích: 3a + 2b + c = 0,585.2

mmuốimmuối = 27a + 65b + 18c + 96.0,585 = 79,65

nNaOHnNaOH = 4a + 4b + c = 1,91

=> a = 0,2; b = 0,27; c = 0,03

Hỗn hợp khí Z chứa CO2 x mol, N2 y mol và H2 z mol

→nZ→nZ = x + y + z = 0,18

nH+nH+ = 2x + 12y + 2z + 0,03.10 = 0,585.2 + 0,09

Bảo toàn nguyên tố N: nNO−3(X)nNO-3(X) = 2y + 0,03 - 0,09 = 2y - 0,06

Trong X:

=>62(2y - 0,06) + 60x = 8,52

=> x = 0,08; y = 0,06; z = 0,04 →nZn→nZn = b - x = 0,19

=> %Zn = 39,24%

=>ý A

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 27 tháng 4 2020 lúc 13:11
https://i.imgur.com/R0HtGk8.png
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 15 tháng 4 2020 lúc 21:12

Qui hỗn hợp Y về : Fe ; Cu ; O

Bảo toàn khối lượng : mFe + mCu + mO = mY

=> nO(Y) = 0,005 mol

Ta thấy : nNO = nHNO3 => Sau phản ứng không còn NO3- trong dung dịch.

Bảo toàn O : nO(Y) + 3nHNO3 = nNO + nH2O => nH2O = 0,145 mol

Bảo toàn H : nHCl + nHNO3 = nH+(X) + 2nH2O

=> nH+ dư = 0,02 mol

Bảo toàn điện tích trong X : 2nFe2+ + 3nFe3+ + 2nCu2+ + nH+ = nCl-

Mặt khác nFe2+ + nFe3+ = 0,08 mol

=> nFe2+ = 0,08 ; nFe3+ = 0

Khi cho AgNO3 vào :

3Fe2+ + 4H+ + NO3- -> 3Fe3+ + NO + 2H2O

0,015<- 0,02

Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Ag

0,065

Cl- + Ag+ -> AgCl

0,24

=> m = 41,46g

=>B

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 15 tháng 4 2020 lúc 14:39

pứ Cu trước nhé

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 14 tháng 4 2020 lúc 11:58

Vì Khi Fe tác dụng với HNO3/HCl thì :

Fe + H+ + NO3- ---> Fe 3+ + NO + H2O

Khi NO3- đã hết mà H+ vẫn còn thì H+ lại phản ứng tiếp với Fe tạo Khí H2 :

Fe + H+ --> Fe2+ + H2

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN