Bài 17. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Nguyễn Ngọc Lộc
31 tháng 12 2020 lúc 18:48

\(SO_2+Na_2O\rightarrow Na_2SO_3\)

\(2Na_2SO_3+O_2\rightarrow2Na_2SO_4\)

\(Na_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow NaOH+BaSO_4\)

\(2NaOH+Mg\left(NO_3\right)_2\rightarrow Mg\left(OH\right)_2+2NaNO_3\)

Bình luận (0)
truongvinamilk12
31 tháng 12 2020 lúc 18:57

\(SO_2+Na_2O\to Na_2SO_3\)

\(2Na_2SO_3+O_2\to2Na_2SO_4\)

\(Na_2SO_4+Ca\left(OH\right)_2\to2NaOH+CaSO_4\)

\(2NaOH+Cu\left(NO_3\right)_2\to2NaNO3+Cu\left(OH\right)_2\)

Bình luận (0)
Nông Quang Minh
22 tháng 6 lúc 16:29

SO2+Na2O→Na2SO3SO2+Na2O→Na2SO3

2Na2SO3+O2→2Na2SO42Na2SO3+O2→2Na2SO4

Na2SO4+Ba(OH)2→NaOH+BaSO4Na2SO4+Ba(OH)2→NaOH+BaSO4

2NaOH+Mg(NO3)2→Mg(OH)2+2NaNO3

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
31 tháng 12 2020 lúc 16:51

Dùng dung dịch AgNO3 dư tác dụng với hỗn hợp Ag và Al, Ag không phản ứng. Sau đó lọc bỏ kết tủa thu được Ag tinh khiết

Al    +  3AgNO→  Al(NO3)3  +  3Ag

Cách 2: 

Cho hỗn hợp kim loại vào dung dịch NaOH dư , Al tan hết trong NaOH dư, Ag không tan => Tách lấy kết tủa của dung dịch sau phản ứng là Ag

2Al  +  2NaOH  +   2H2O  →  2NaAlO2  + 3H2

Bình luận (2)
Trương Huy Hoàng
31 tháng 12 2020 lúc 17:01

C1: Cho Ag và Al tác dụng với dung dịch AgNO3

+) Ag không tác dụng với AgNO3 

+) Al tác dụng với AgNO3 tạo ra chất rắn màu trắng và dung dịch muối, lọc dung dịch muối thu được Ag tinh khiết

C2: Cho Ag và Al tác dụng với dung dịch NaOH

+) Nếu không có hiện tượng xảy ra: Ag

+) Nếu có khí thoát ra: Al

2Al + 2NaOH + 2H2O ----> 2NaAlO2 + 3H2

Lọc dung dịch muối thu được Ag tinh khiết

Chúc bn học tốt!

Bình luận (1)
Khánh Đan
28 tháng 12 2020 lúc 20:10

a, PT: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

\(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

\(K+HCl\rightarrow KCl+\dfrac{1}{2}H_2\)

\(Na+HCl\rightarrow NaCl+\dfrac{1}{2}H_2\)

\(Ba+2HCl\rightarrow BaCl_2+H_2\)

\(Ca+2HCl\rightarrow CaCl_2+H_2\)

b, \(2Al+2NaOH+2H_2O\rightarrow2NaAlO_2+3H_2\)

\(Zn+2NaOH\rightarrow Na_2ZnO_2+2H_2\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Khánh Đan
21 tháng 12 2020 lúc 20:45

a, PT: \(Zn+CuSO_4\rightarrow ZnSO_4+Cu_{\downarrow}\)

b, Ta có: \(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

\(m_{CuSO_4}=\dfrac{250.20}{100}=50\left(g\right)\Rightarrow n_{CuSO_4}=\dfrac{50}{160}=0,3125\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{1}< \dfrac{0,3125}{1}\) , ta được CuSO4 dư.

Kim loại thu được sau pư là Cu.

Theo PT: \(n_{Cu}=n_{Zn}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Cu}=0,2.64=12,8\left(g\right)\)

b, Theo PT: \(n_{ZnSO_4}=n_{CuSO_4\left(pư\right)}=n_{Zn}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{CuSO_4\left(dư\right)}=0,1125\left(mol\right)\)

Dung dịch thu được sau pư gồm: ZnSO4 và CuSO4 dư.

Ta có: m dd sau pư = mZn + m dd CuSO4 - mCu = 13 + 250 - 12,8 = 250,2 (g)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{ZnSO_4}=\dfrac{0,2.161}{250,2}.100\%\approx12,87\%\\C\%_{CuSO_4\left(dư\right)}=\dfrac{0,1125.160}{250,2}.100\%\approx7,19\%\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
ThuuAnhh---
21 tháng 12 2020 lúc 20:18

PTHH : Zn +HCl →ZnCl2 + H2

Theo bài ra : số mol của H2 =0,15 (MOL)

Theo pt ⇒ nZn=nH2=0,15( mol)

⇒mZn=9,75⇒mCu=21-9,75=11,25(g)

%Zn=9,75/21.100%=46,43%

%Fe=100%-46,43%=53.57%

câu a

Bình luận (0)
ঔƤhoηɠ♆₮hầη
10 tháng 12 2020 lúc 19:32

- Đổ nước vào từng kim loại

+) Kim loại tan dần và có khí thoát ra: Na

PTHH: \(Na+H_2O\rightarrow NaOH+\dfrac{1}{2}H_2\uparrow\)

+) Không hiện tượng: Al, Ag và Fe

- Dùng nam châm

+) Kim loại bị hút: Fe

+) Kim loại không bị hút: Al và Ag

- Đổ dd HCl vào 2 kim loại còn lại

+) Xuất hiện khí: Al

PTHH: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

+) Không hiện tượng: Ag

Bình luận (1)
Hoàng Thị Hạ Trang
10 tháng 12 2020 lúc 20:00

- Sử dụng nước:  + Kim loại tan dần, có khí bay ra: Na Na + H2​O → NaOH + \(\dfrac{1}{2}\)​H2​↑ + Không hiện tượng: Al, Ag, Fe - Sử dụng NaOH: + Kim loại tan dần, xuất hiện khí: Al Al + NaOH + H2\(\rightarrow\) NaAlO2 + \(\dfrac{3}{2}\) H2\(\uparrow\) + Không hiện tượng: Fe, Ag. - Sử dụng HCl: + Xuất hiện khí: Fe Fe + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2 + Không hiện tượng: Ag. Em tham khảo nha!

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
7 tháng 12 2020 lúc 21:19

1)

Chuỗi 1: Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3

Các PTHH:

(1) 2 Fe + 3 Cl2 -to-> 2 FeCl3

(2) FeCl3 + 3 NaOH -> Fe(OH)3 + 3 NaCl

(3) 2 Fe(OH)3 -to-> Fe2O3 + 3 H2O

(4) Fe2O3 + 3 H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3 H2O

Chuỗi 2: Fe -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3

Các PTHH:

(1) 2 Fe + 6 H2SO4(đ) -to-> Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2O

(2) Fe2(SO4)3 + 3 BaCl2 -> 2 FeCl3 + 3 BaSO4

(3) FeCl3 +3 KOH -> Fe(OH)3 + 3 KCl

(4) 2 Fe(OH)3 -to-> Fe2O3 + 3 H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
7 tháng 12 2020 lúc 21:25

2)

a) 2 R+ 3 Cl2 -to-> 2 RCl3

Theo ĐLBTKL, ta có:

mR+ mCl2 = mRCl3

<=> 8,1+ mCl2 = 40,05

=>mCl2= 31,95(g)

=> nCl2=0,45(mol)

=>V(Cl2,đktc)= 0,45.22,4=10,08(l)

b) nR= 2/3 . nCl2= 2/3 . 0,45= 0,3(mol)

=> M(R)= mR/nR= 8,1/0,3=27(g/mol)

=> R(III) cần tìm làm nhôm (Al=27)

- Muối tan: AlCl3 (Nhôm clorua)

c) 3 AgNO3 + AlCl3 -> Al(NO3)3 + 3 AgCl

nAgNO3=nAgCl= 3. nAlCl3= 3.0,3=0,9(mol)

=> CMddAgNO3= 0,9/2=0,45(M)

m(kết tủa)= mAgCl= 143,5. 0,9=129,15(g)

Bình luận (0)
Khánh Đan
18 tháng 10 2020 lúc 16:15

_ Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng.

_ Giải thích: Kết tủa đó là BaSO4.

PT: \(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow2NaCl+BaSO_{4\downarrow}\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Võ Nhật
22 tháng 10 2020 lúc 20:22

HT Có kết tủa trắng lắng xuống đáy ống nghiệm

GT Tạo ra chất không tan đó là BaSO4

PTHH: BaCl2 + Na2SO4 --------> 2NaCl + BaSO4

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 9 2020 lúc 19:36

* TN2:

Chỉ có Al tác dụng với dung dịch NaOH và bị hòa tan hết vì NaOH dư.

=> Chất rắn còn lại là Mg = 0,6 (g)

=> nMg = 0,6/24 = 0,025 mol

* TN1:

nH2 = 1,568/22,4 = 0,07mol

Gọi x là số mol Al.

PTHH: 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

_______x _________________________1,5x

PTHH: Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2

______0,025 _________________0,025

Ta có: 1,5x + 0,025 = 0,07 => x = nAl = 0,03mol

=> m = mMg + mAl = 0,6 + 0,03.27 = 1,41g

=> %Mg = (0,6/1,41).100% = 42,55%

=> %Al = 100% - 42,55% = 57,45%.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN