minhbao

\(y=\sqrt{\dfrac{sinx+2}{1-sinx}}\)   tìm điều kiện xác định

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 8 lúc 22:07

ĐKXĐ: 1-sinx>0

=>sinx<1(luôn đúng)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm nghiệm x của phương trình  2 sin 3 x + sin 2 x - s i n x + 1 = 3-2sinx- cos 2 x

thỏa mãn điều kiện  sin x < 1 2

Pham Trong Bach

Tìm tập xác định D của hàm số y   =   ( sin x   +   2 ) /   ( sin x . cos 2 x )

A.  D = R \ k π 2 ; k ∈ Z

B.  D = R \ π 2 + k π ; k ∈ Z

C.  D = R \ π 2 + k 2 π ; k ∈ Z

D.  D = R \ k π ; k ∈ Z