títtt

xét tính liên tục của hàm số

\(f\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{9-x^2}{3-x}\\6\end{matrix}\right.\) khi x \(\ne3\), x = 3 tại x = 3

 

Akai Haruma
18 tháng 11 2023 lúc 21:35

Lời giải:
\(\lim\limits_{x\to 3}f(x)=\lim\limits_{x\to 3}\frac{9-x^2}{3-x}=\frac{(3-x)(3+x)}{3-x}=\lim\limits_{x\to 3}(3+x)=3+3=6=f(3)\)

Do đó hàm số liên tục tại $x=3$.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
18 tháng 11 2023 lúc 21:36

\(\lim\limits_{x\rightarrow3}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\rightarrow3}\dfrac{9-x^2}{3-x}=\lim\limits_{x\rightarrow3}3+x=3+3=6\)

\(f\left(3\right)=6\)

=>\(\lim\limits_{x\rightarrow3}f\left(x\right)=f\left(3\right)\)

=>Hàm số liên tục tại x=3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết