Cao Dũng

x3-2x2+2x-4

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:58

\(x^3-2x^2+2x-4\)

\(=\left(x^3-2x^2\right)+\left(2x-4\right)\)

\(=x^2\left(x-2\right)+2\left(x-2\right)\)

\(=\left(x-2\right)\left(x^2+2\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lelemalin
Xem chi tiết
Tên ?
Xem chi tiết
Thư Phạm
Xem chi tiết
linh mai
Xem chi tiết
Phương Trần Lê
Xem chi tiết