Nguyễn Tuấn Kiệt

Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua điểm A(1;4;-7) và vuông góc với mặt phẳng x+2y-2z-3=0 có phương trình là gì?

Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 4 lúc 13:15

Đường thẳng vuông góc với mặt \(x+2y-2z-3=0\) nên nhận \(\left(1;2;-2\right)\) là 1 vtcp

Do đó đường thẳng có pt:

\(\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-4}{2}=\dfrac{z+7}{-2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết