Bách Trần Minh

tìm x biết :\(\dfrac{6}{x}=\dfrac{24}{x-27}\) 


Ngô Hải Nam
26 tháng 3 lúc 20:53

\(\dfrac{6}{x}=\dfrac{24}{x-7}\left(x\ne0;x\ne27\right)\)

suy ra

`6(x-27)=24x`

`=>6x-162-24x=0`

`=>-18x=162`

`=>x=-9(tm)`

Bình luận (12)
Song Thư
26 tháng 3 lúc 20:53

\(\dfrac{6}{x}=\dfrac{24}{x-27}\left(dkxd:x\ne0,x\ne27\right)\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{6}{x}-\dfrac{24}{x-27}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{6\left(x-27\right)-24x}{x\left(x-27\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow6x-162-24x=0\)

\(\Leftrightarrow-18x=162\)

\(\Leftrightarrow x=--9\)

Bình luận (3)
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 20:53

`6/x = 24/(x-27)`

`=> 6 (x-27)= 24x`

`=> 6x - 162=24x`

`=> 6x - 24x=162`

`=>-18x=162`

`=>x=162 :(-18)`

`=>x=-9`

Bình luận (0)
(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
26 tháng 3 lúc 21:05

\(\dfrac{6}{x}=\dfrac{24}{x-27}\left(ĐKXĐ:x\ne0;x\ne27\right)\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{6}{x}-\dfrac{24}{x-27}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{6\left(x-27\right)}{x\left(x-27\right)}-\dfrac{24x}{x\left(x-27\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{6x-162}{x\left(x-27\right)}-\dfrac{24x}{x\left(x-27\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{6x-162-24x}{x\left(x-27\right)}=0\)

\(\Rightarrow6x-162-24x=0\)

\(\Leftrightarrow-18x-162=0\)

\(\Leftrightarrow-18x=162\)

\(\Leftrightarrow x=-9\left(tm\right)\)

Bình luận (0)
Ngô Hải Nam
26 tháng 3 lúc 21:08

`a/b` vài `c/d`

hai phấn số này bằng nhau khi`

`axxc=bxxd`

Bình luận (0)
Thị Mơ Nguyễn
26 tháng 3 lúc 21:09

\(\dfrac{6}{x}\) =\(\dfrac{24}{x-27}\)

6(x-27)=x.24

6x-162=24x

6x-24x=162

(-18)x=162

x=-9

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thành trương đại
Xem chi tiết
Trần Thị Thảo
Xem chi tiết
Trần Thị Thảo
Xem chi tiết
huongff2k3
Xem chi tiết
An Khánh
Xem chi tiết
Trần Tiến Đạt
Xem chi tiết
Đào Xuân Dương
Xem chi tiết
Yoriichi Tsugikuni
Xem chi tiết
he lô
Xem chi tiết