Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 59
Số lượng câu trả lời 3457
Điểm GP 610
Điểm SP 3472

Người theo dõi (84)

Đang theo dõi (46)