Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 513
Điểm GP 111
Điểm SP 302

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (22)