camcon

Tìm m để \(\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x+1}+4}{mx-2}=\dfrac{1}{2}\)

Nguyễn Việt Lâm
10 tháng 5 lúc 22:32

\(\Rightarrow\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2}}{mx}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow-\dfrac{2}{m}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow m=-4\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
Way Back Home
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết