/baeemxinhnhumotthientha...

Task 1. Chọn đáp án đúng

1. Deserts are very dry, ________ many plants grow there.

A. because       B. So       C. but

2. Lan looked at that beautiful dress, ________ she couldn’t buy it.

A. And       B. But       C. Or

3. Nam might go to the library, ________ she might stay home.

A. But       B. So       C. Nor

4. Sue jogs every day _______ she wants to stay in shape.

A. But       B. so       C. Because

5. He wears these shoes, _______ he has no socks.

A. but       B. So       C. because

Lê Phạm Phương Trang
17 tháng 1 2022 lúc 13:49

1.C

2.B

3.A

4.C

5.A

Bình luận (0)
Sunn
17 tháng 1 2022 lúc 13:49

C

B

A

C

A

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
17 tháng 1 2022 lúc 13:50

1. Deserts are very dry, ________ many plants grow there.

A. because       B. So       C. but

2. Lan looked at that beautiful dress, ________ she couldn’t buy it.

A. And       B. But       C. Or

3. Nam might go to the library, ________ she might stay home.

A. But       B. So       C. Nor

4. Sue jogs every day _______ she wants to stay in shape.

A. But       B. so       C. Because

5. He wears these shoes, _______ he has no socks.

A. but       B. So       C. because

Bình luận (0)
/baeemxinhnhumotthientha...
17 tháng 1 2022 lúc 13:51

ai làm trc z để mik tick

Bình luận (0)
Đặng Long
17 tháng 1 2022 lúc 13:51

1. C

2. B

3. A

4. C

5. C

Bình luận (0)
Lê Nguyễn Minh Nguyệt
17 tháng 1 2022 lúc 14:03

1.C

2.B

3.A

4.C

5.A

Tick e dc ko ạ?ucche
Bình luận (1)
Lê Mai Tuấn
17 tháng 1 2022 lúc 14:04

1.C

2.B

3.A

4.C

5.A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Yến Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Khánh
Xem chi tiết
Lê Trần Khánh Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Khánh
Xem chi tiết
Tăng Hiếu
Xem chi tiết
Tạ Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Diệp 6A5 C2...
Xem chi tiết