Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 50
Số lượng câu trả lời 502
Điểm GP 8
Điểm SP 354

Người theo dõi (33)

Trần Quang Nên
2k15

Đang theo dõi (70)

@Box in sky@
2k15
🌙-Erin-💫

Bài tập 1: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

1. a. visit                     b. become                  c. home                      d. deny

2. a.suggestion         b. beautiful                c.constancy               d.sympathy

3. a.danger                b.unselfish                c.attraction                 d.machine

4. a.careful                b.dangerous                         c.cheap                      d.prevent

5. a.detective             b.romantic                 c.maths                      d.adventure

6. a.export                  b.promise                   c.import                      d.exercise

7. a.success              b.excited                    c.divorce                    d.checkin

8. a.modernize          b.reliable                    c.incapable               d.intention

9. a.confidence        b.supportive              c.solution                   d.attractive

10. a.physics             b.geography              c.sentence                d.playmate

11. a.prefer                b.themselves            c.thirty                        d.mature

12. a.literature           b.television                c.temperature            d.computer