Đặng Thiên Bảo

rút gọn P=\(\left(\dfrac{\sqrt{a}-b}{\sqrt{a}+b}-\dfrac{\sqrt{a}+b}{\sqrt{a}-b}\right).\left(\sqrt{a^3}-\dfrac{ab^2}{\sqrt{a}}\right)\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:32

\(P=\left(\dfrac{\sqrt{a}-b}{\sqrt{a}+b}-\dfrac{\sqrt{a}+b}{\sqrt{a}-b}\right)\cdot\left(\sqrt{a^3}-\dfrac{ab^2}{\sqrt{a}}\right)\)

\(=\dfrac{\left(\sqrt{a}-b\right)^2-\left(\sqrt{a}+b\right)^2}{\left(\sqrt{a}+b\right)\left(\sqrt{a}-b\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{a^4}-ab^2}{\sqrt{a}}\)

\(=\dfrac{\left(\sqrt{a}-b-b-\sqrt{a}\right)\left(\sqrt{a}-b+b+\sqrt{a}\right)}{\left(\sqrt{a}+b\right)\left(\sqrt{a}-b\right)}\cdot\dfrac{a^2-ab^2}{\sqrt{a}}\)

\(=\dfrac{\left(-2b\right)\cdot\left(2\sqrt{a}\right)}{a-b^2}\cdot\dfrac{a\left(a-b^2\right)}{\sqrt{a}}\)

\(=\dfrac{-4b\sqrt{a}}{\sqrt{a}}\cdot a=-4ba\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Ngọc Minh
Xem chi tiết
An Đinh Khánh
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Minh
Xem chi tiết
Nguyên Hoàng
Xem chi tiết
Khiêm Nguyễn Gia
Xem chi tiết
123 nhan
Xem chi tiết
Ahihi
Xem chi tiết
minh
Xem chi tiết
....
Xem chi tiết