bất cần đời

rút gọn p=\(\dfrac{a^2+\sqrt{a}}{a+\sqrt{a}-1}-\dfrac{2a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}}+1\)


Các câu hỏi tương tự