Hermione Granger

Phân tích đa thức thành nhân tử

 \(5x\left(2x+3\right)+6x+9\)

 \(3x\left(x+4\right)+48\left(x+4\right)+5\left(x+4\right)\)

Toru
6 tháng 12 2023 lúc 20:39

\(5x(2x+3)+6x+9\\=5x(2x+3)+3(2x+3)\\=(2x+3)(5x+3)\)

Bình luận (2)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 20:40

a: \(5x\left(2x+3\right)+6x+9\)

\(=5x\left(2x+3\right)+\left(6x+9\right)\)

\(=5x\left(2x+3\right)+3\left(2x+3\right)\)

\(=\left(2x+3\right)\left(5x+3\right)\)

b: \(3x\left(x+4\right)+48\left(x+4\right)+5\left(x+4\right)\)

\(=\left(x+4\right)\left(3x+48+5\right)\)

=(x+4)(3x+53)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Xuân Thành
Xem chi tiết
Lê Hoàng Tài
Xem chi tiết
0o0 Nhok kawaii 0o0
Xem chi tiết
Kun Mon
Xem chi tiết
Minh tú Trần
Xem chi tiết
Hồ Văn
Xem chi tiết
Mai Ngọc Hà
Xem chi tiết
Subin
Xem chi tiết
Phong Thế
Xem chi tiết