Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 941
Điểm GP 141
Điểm SP 168

Người theo dõi (3)

Jackson Williams
Đào Trí Bình

Đang theo dõi (1)