Sonnig

Nghiệm của phương trình cot\(\dfrac{x}{2}\)\(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\)

Giúp mình với ạ 

Nguyễn Việt Lâm
10 tháng 5 lúc 19:54

\(cot\dfrac{x}{2}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\)

\(\Leftrightarrow cot\dfrac{x}{2}=cot\left(\dfrac{\pi}{3}\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{2}=\dfrac{\pi}{3}+k\pi\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi\)

Bình luận (1)

ĐKXĐ: \(\dfrac{x}{2}\ne k\Omega\)

=>\(x\ne k2\Omega\)

\(cot\left(\dfrac{x}{2}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\)

=>\(tan\left(\dfrac{x}{2}\right)=\sqrt{3}\)

=>\(\dfrac{x}{2}=\dfrac{\Omega}{3}+k\Omega\)

=>\(x=\dfrac{2}{3}\Omega+2k\Omega\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
liluli
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Yuri
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Egoo
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Rell
Xem chi tiết